Č. výrobku 294025

  MB 2K [eco] [eco]

  Dvojzložková multifunkčná hydroizolácia budov na báze obnoviteľných surovín

  Informácie o výrobku

  Báza 100% udržateľné polymérne spojivo, cement, prísady, špeciálne plnivá
  Hustota čerstvej maltovej zmesi Cca 1,15 kg/dm³
  Konzistencia po namiešaní Pastózny
  Prekrytie trhlín 2 mm podľa DIN EN 1062 časť 7
  Hrúbka vrstvy Hrúbka mokrej vrstvy 1,2 mm zodpovedá hrúbke suchej vrstvy približne 1 mm
  Vodotesnosť Testované do hĺbky 10 m

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Rýchla hydroizolácia
  • Hydroizolácia novostavieb.
  • Aplikácia > 3 m pod úroveň terénu.
  • Minerálne podklady.
  • Vonkajšie utesnenie pracovných škár pomocou pásov, pre konštrukčné diely z betónu s vysokou odolnosťou proti priesaku tlakovej vody
  • Tesnenie nových budov podľa DIN 18533, vodotesnosť podľa tried W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E
  • Izolácia soklov a stykovej hrany obvodového muriva so základovou doskou
  • Adhézny mostík na staré bitúmenové izolácie

  Vlastnosti

  • Solvent-free
  • Veľmi nízke emisie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Rýchle presušenie a vytvrdnutie po 24 hodinách pri 5 °C a 90 % relatívnej vlhkosti
  • Neobsahuje rozpúšťadlá
  • Neobsahuje živice.
  • Nepriepustný proti tlakovej vode
  • Testovaná nepriepustnosť radónu
  • Vysoká pevnosť v ťahu
  • Vysoko flexibilný, elastický a prekrývajúci trhliny
  • Dá sa pretierať a omietať
  • Aplikácia natieraním, stierkovaním, striekaním
  • Veľmi dobrá priľnavosť aj na neminerálnych podkladoch
   (napr. plasty, kovy atď.)
  • Odolný proti UV-žiareniu
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť rovný, nosný, suchý, čistý, bezprašný a bez oleja, mastnoty a separačných látok.

    Neminerálne a neporézne podklady je potrebné zdrsniť.

    Savé minerálne podklady môžu byť matne vlhké.

   • Prípravné práce

    Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.

    Rohy a hrany je nutné zraziť alebo skosiť.

    Vnútorné rohy a miesta napojenia na neminerálne stavebné prvky spevnite spojovacou páskou Tape VF. Prípadne pre vnútorné rohy: Vyrobte minerálnu tesniacu zátku s vhodnou maltou, napr. WP DKS rapid (basic).

    Stavebné škáry v betónových pivniciach utesnite pomocou WP DKS rapid [basic].

    Nerovnosti; 5 mm utesnite vhodnou minerálnou maltou alebo MB 2K [eco] zmiešanou s vhodným kremičitým pieskom (1:1 až 1:3).

    Podklady s hrubými pórmi možno vopred utesniť vrstvou MB 2K [eco] a pieskovým plnivom (Selectmix RMS).

    Priechody môžu byť vystužené tesniacou manžetou na priechody potrubia, páska Tape VF 350 HC.

    V prípade potreby vykonať ochranu proti vlhkosti zo strany podkladu.

    Savé, minerálne podklady ošetrite prípravkom Kiesol MB.

    Ako kontaktnú vrstvu a proti zabráneniu tvorby bublín použiť záškrab z daného produktu (cca 350 - 500 g/m² MB 2K [eco]).

  • Príprava
   • Mixing ratio comp. A 1 : comp. B 1
   • Mixing time 3 min
   • Kombinované balenie

    Tekutú zložku rozmiešať vhodným miešacím nástrojom.

    Práškovú zložku rozptýliť v tekutej zložke.

    Po cca 1 min. miešania prerušiť a nechať uniknúť vzduchové bubliny.

    Zachytený prášok na okrajoch odstrániť.

    V miešaní pokračujte cca 2 minúty.

  • Spracovanie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Povrchové tesnenie

    Na podklad naniesť v súlade s pravidlami dve vrstvy stierky

    Priestupy

    W1-E: Prestupy potrubia možno napojiť oblúkovým fabiónom do plochy.

    W2.1-E: Prestupy potrubia integrujte do hydroizolácie pomocou lepiacej príruby alebo vhodnej voľnej/pevnej príruby.

    Detaily napojenia / pracovné škáry

    Rohové a spojovacie škáry, ako aj spoje so stúpajúcimi stavebnými prvkami (napr. okná od podlahy k stropu, dvere atď.) spevnite páskou na škáry Tape VF.

    Naneste výrobok, použite pásku Tape VF po celej ploche a bez bublín a záhybov ju zapracujte.

    Prepracovať

    Po 4 hodinách, sa môže urobiť prevrstvenie lepiacou maltou, tmelom alebo armovacou maltou.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Počas aplikácie musí byť povrchová teplota podkladu > 3 Kelviny nad teplotou rosného bodu okolitého vzduchu.

     

    Pri spracovávaní tekutých izolačných materiálov môže priame slnečné žiarenie či vystavenie pôsobeniu vetra viesť k tvorbe povlaku na povrchu a k tvorbe vzduchových káps (pľuzgierov)

    Nespracovávať na priamom slnku.

    Nepoužívajte na neošetrený hliník.

    Tmeliaca vrstva sa všeobecne nepovažuje za izolačnú vrstvu.

    Maximálna celková hrúbka mokrej vrstvy nesmie prekročiť 8 mm.

    Pohybom materiálu (napr. miešaním) možno zabrániť predčasnej tvorbe povlaku.

    Zatuhnutý materiál nesmie byť opätovne rozmiešaný s vodou, môžeme ho znovu rozmiešať iba s čerstvým materiálom.

    Po nanesení chrániť izoláciu proti dažďu, priamemu slnečnému žiareniu, mrazu a kondenzácii.

    Izoláciu chrániť pred mechanickým poškodením.

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

    Pri práci v uzatvorených priestoroch zaistite dostatočné vetranie (v prípade potreby použite ochranu dýchacích ciest).

    Upozornenie pri aplikácii postrekom:
    Osobné ochranné pomôcky sú potrebné.
    Pri striekaní používajte ochranu dýchacích ciest, filter častíc P2 a ochranné okuliare, vhodné ochranné rukavice a odev.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Miešací nástroj, naberačka, hladítko

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

    Zaschnuté zbytky hmoty je možné odstrániť len mechanicky.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • V originálnych neotvorených baleniach skladovať v chlade, suchu a chránené pred mrazom: min. 9 mesiacov

  • Spotreba
   • Cca 1,15 kg/m²/mm hrúbky suchej vrstvy
    Cca 4,6 kg/m² pri hrúbke suchej vrstvy 4 mm

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Príklady použitia
   • Triedy pôsobenia vody  

    (DIN 18533/18535)


    Hrúbka suchej vrstvy

     (mm)

    Hrúbka mokrej vrstvy (mm)

    Spotreba (kg/m²) 


    Výťažnosť

    25 kg (m²)

    W1-E* 

    Pôdna vlhkosť a netlaková voda

    ≥ 3
    cca 3,3cca 3,45 cca 7,2

    W2.1-E**

    Mierne pôsobenie tlakovej vody (hĺbka ponoru<3 m)

    ≥ 4

    cca 4,4cca 4,6cca 5,4

    W2.1-E**

    Prechod na vodonepriepustné betónové konštrukcie

    Mierne pôsobenie tlakovej vody (hĺbka ponoru<3 m)

    ≥ 4

    cca 4,4cca 4,6cca 5,4

    W3-E** 

    Netlaková voda na stropných plochách zasypaných zeminou

    ≥ 3

    cca 3,3
    cca 3,45cca 7,2
    W4-E 

    Striekajúca voda a pôdna vlhkosť na sokloch stien/kapilárna voda v stenách a pod stenami

    ≥ 2
    cca 2,2cca 2,3cca 10,9

    W1-B

    Pôsobenie vody v nádržiach s výškou plnenia ≤5 m

    ≥ 4
    cca 4,4cca 4,6cca 5,4
     *    Vyžaduje sa osobitná dohoda o murive 
    **   Vyžaduje sa osobitná dohoda 

    Navýšenie hrúbky vrstvy podľa DIN 18533:
    du = spotreba škrábanej stierky cca 0,5 kg/m² (v závislosti od podkladu)
    dv = nie je možné s hrúbkovým hladidlom / inak spotreba 0,4 kg/m² (dmin = 3 mm))

  • Všeobecné upozornenia
   • Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Môže byť korozívny pre kovy.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri plánovaní a realizácii sa musia dodržiavať osvedčenia o vhodnosti (abP).

    Osobitné dohody a osvedčenia o vhodnosti (abP) sú k dispozícii na internetu www.remmers.com

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Na posúdenie vhodnosti výrobku na použitie nie sú skúšky odlupovania adhezíva vhodné ani povolené.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.