Č. výrobku 101005

WP RH rapid

Rýchlotvrdnúca výplňová malta

Informácie o výrobku

Pevnosť v tlaku ( 28 d) > 30 N/mm²
Začiatok tuhnutia (20 ° C) Cca 30 sekúnd
Koniec tuhnutia (20 ° C) Cca 40 sekúnd
Hodnota pH Cca 12
Sypná hmotnosť Cca 1,2 kg/dm³
Zámesová voda Cca 0,3 l/1 kg
cca 1,2 - 1,7 l/5 kg

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
 • Rýchla oprava mokrých miest, miest presakovania a vnikania vody
 • Izolácia pod minerálne hydroizolačné stierky Remmers
 • Sanácia a utesnenie betónu, muriva, omietok a šácht

Vlastnosti

 • Reakcia v priebehu niekoľkých sekúnd (tuhnutie sa začne približne po 30 sekundách)
 • Nepriepustný proti tlakovej vode
 • Nízky sklon k zmršťovaniu
 • Mrazuvzdorný
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

  • Prípravné práce

   Mokré miesta vysekajte do hĺbky a šírky najmenej 3 cm a rozšírte ich smerom dovnútra v tvare klinu.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
  • Jointing iron / Filling knife
  • Na pripravený podklad naneste namiešané malé množstvo vhodným náradím alebo ručne (v ochranných rukaviciach).

   Prípadne aplikujte vo forme prášku ručne (v ochranných rukaviciach) na miesta prietoku a presakovania.

   Prášok sa spojí s prenikajúcou vodou.

   Postup podľa potreby niekoľkokrát zopakujte, kým sa miesto prietoku neuzavrie.

    

 • Upozornenia pri spracovaní
  • Pri nízkych vonkajších teplotách použite teplú vodu a materiál uskladnený v interiéri.

   V prípade silného prietoku a priesaku použite odľahčovacie rúrky.

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • Jointing iron / Filling knife
  • Špachtľa, škárovačka

   Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Protect form moisture
  • Shelf-life 12 months
  • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

   Obsah otvorených nádob spracovať počas týždňa

 • Spotreba
  • Approx. 1.7 kg / l void
  • Cca 1,7 kg/l dutiny

 • Všeobecné upozornenia
  • Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

   Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

   Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

   Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

   Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

   Alkalické spojivo môže rozpúšťať neželezné kovy.

   Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

   Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.