• WP DS Level

  Č. výrobku 042625

  WP DS Levell

  Tesniaca malta s vysokou odolnosťou proti síranom

  LANG_VARIANTE
  0426 | sivý (grau)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku ( 28 d) Cca 20 N/mm²
  Hustota čerstvej maltovej zmesi Cca 1,9 kg/l
  Konzistencia Stierkovateľná
  Zámesová voda 14-15 % predstavuje 3,5-3,8 l/25 kg
  Kapilárna absorpcia vody w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Vodotesná oprava poškodených miest
  • Škárovacia a plošná stierka
  • Tvorba tesniacich klinov
  • Vyrovnanie povrchu pod hydroizoláciou

  Vlastnosti

  • Vytvrdzuje bez vnútorného pnutia a trhlín
  • Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu
  • Hrúbka jednej vrstvy do 50 mm
  • Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Odstráňte staré omietky, vrstvy náterov atď. najmenej 80 cm nad poškodeným miestom až po nosný minerálny podklad.

    Postihnuté škáry vyškrabať do hĺbky min. 2 cm.

    Vysoko savé podklady vopred navlhčite vlhkou handričkou.

    Penetrácia exteriér:

    Nasiakavé minerálne podklady penetrovať s výrobkom Kiesol MB.

    Penetrácia interiér:

    Minerálne podklady napenetrovať Remmers Kiesol (1:1 vodou)

    Adhézny mostík

    Ako adhézny mostík použite hydroizolačnú maltu Remmers.

    Následné práce vykonávajte vždy ako čerstvý do čerstvého.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Filling knife / Trowel application / Jointing iron / Sealing cove
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Vyrovnanie povrchu/tesniaca drážka

    Aplikujte výrobok do čerstvého adhézneho mostíka.

     

    Oprava chýbajúcich a nefunkčných častí .

    Výrobok naneste ako stierku do čerstvého spojovacieho mostíka, v prípade potreby v niekoľkých vrstvách.

    Hrúbka jednej vrstvy < 50 mm

    Nasledujúca vrstva sa aplikuje hneď, ako už nie je možné poškodiť predchádzajúcu vrstvu.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Aplikácia hydroizolácie je možná po dostatočnom vyschnutí.

    V prípade potreby: Vopred odstráňte stopy po pretečení vhodnými prípravkami (napr. WP RH rapid).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Filling knife / Trowel application / Jointing iron / Sealing cove
   • Miešadlo, stierka, hladidlo, drevená stierka, špárovačka

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.7 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,7 kg/m²/mm hrúbky vrstvy
    Cca 1,7 kg/m ako tesniaca drážka

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Dodržiavajte "Usmernenie pre plánovanie a realizáciu hydroizolácie stavebných prvkov minerálnymi tesniacimi suspenziami" (Deutsche Bauchemie), ako aj vestník WTA "Následná hydroizolácia stavebných prvkov v styku so zeminou".

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.