• SP Prep

  Č. výrobku 040030

  SP Prep

  Omietkový nástrek podľa WTA

  LANG_VARIANTE
  0400 | sivý (prirodzená farba) grau (Eigenfarbe)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku ( 28 d) CS IV (> 6,0 N/mm²)
  Externé predpisy GG-Cert + WTA
  Veľkosť zrna 3,15 mm
  zrnitosť podľa DIN EN 13139
  Hrúbka vrstvy Max. 5 mm
  Sypná hmotnosť Cca1,7 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 5,0 l/30 kg
  Priepustnosť vodnej pary (µ) ≤ 15
  Hrúbka prieniku vody Po 1 h > 5 mm

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Príprava podkladu pred nanesením minerálnej omietky
  • Vyrovnanie rôzne savých podkladov základu

  Vlastnosti

  • Vysoká priľnavosť k podkladu.
  • Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Nasiakavé podklady vopred navlhčite vlhkou handričkou.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Savé podklady

    Na docielenie adhézneho mostu nanášajte produkt sieťovo (krycia plocha 50-70%) a max. hrúbkou vrstvy 5 mm.

     

    Vnútorná izolácia a slabo savé podklady

    Produkt naneste na celú plochu (100%) s max. hrúbkou vrstvy 5 mm

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Materiál nepoužívajte na vyrovnávanie nerovností!

    Omietku naneste až po 2-4 dňoch

    Zlepšenie priľnavosti na hladkých a hrubých povrchoch docielite pridaním ZM HF (basic)

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Miešadlo, murárska lyžica, oceľová kefa, mechanická omietačka, lieviková omietacia pištoľ

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 4 - 6 kg / mm thick layer (full-surface cover)/ m²
   • Celoplošne cca 4 - 6 kg/m²

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.