• IR PUR 250

  Č. výrobku 687005

  IR PUR 250

  Flexibilná, na vlhkosť reagujúca jednozložková polyuretánová injektážna živica, D-I (P)

  Informácie o výrobku

  Dodávka 1K

  Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viskozita (23 °C) Cca 250 mPa s

  V zreagovanom stave

  Pevnosť v ťahu 0,1 N/mm²
  Ťažnosť 12 %

  LANG_PK_1K_DICHTE

  Objemová hustota peny 65 kg/m³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Injektáž trhlín do betónu podľa DIN EN 1504-5
  • Klasifikácia: U (D1) W (3) (2/3/4 *) (8/30) * Len pre trhliny, ktorými neprúdi voda pod tlakom! Klasifikácia: U (D1) W (3) (2/3/4 *) (8/30) *
  • Stupeň vlhkosti: DP, WT, WF
  • Hydroizolácia stavieb proti tlakovej vode
  • Hydroizolácia vlhkých a vodotesných trhlín
  • Pozor! Musí byť prítomná vlhkosť/voda

  Vlastnosti

  • Reaguje s vlhkosťou
  • Vysoká chemická odolnosť
  • Vysoká priľnavosť ku stenám
  • Veľmi vysoká miera rozťažnosti
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Okraje trhlín musia byť tvarovo stabilné, pevné, bez voľných častíc, cementového mlieka, olejov, tukov a iných separačných látok.

    Steny trhlín musia byť aspoň vlhké.

    Suché steny trhlín vopred navlhčite .

   • Prípravné práce

    V prípade potreby trhlinu uzavrite (zatmeľte).

    Osadenie vhodnými pakrami

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C
   • Working time 1 h
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. 5 °C

   • Materiál aplikujte vhodnou injektážnou technikou zdola nahor.

    Odstráňte packery, v prípade potreby vyplňte vrty/diery.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pred injektážnymi prácami vykonajte analýzu stavu budovy.

    Prispôsobte injektážny tlak povahe daného stavebného materiálu.

    Vykonajte postinjektáž v rámci času spracovania.

    Pri injektáži vertikálnych trhlín a trhlín nad hlavou, tieto trhliny uzavrite.

    Pravidelne odstraňujte šupku, ktorá vznikla reakciou so vzdušnou vlhkosťou, a nevmiešavajte ju do zmesi.

    Vzhľadom na veľký nárast objemu prispôsobte množstvo injektovaného materiálu pre veľké dutiny vlastnostiam daného materiálu.

    Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Injektážne zariadenie, ručná vytláčacia pištoľ, príklepová vŕtačka

   • GR_B_2

    Náradie a akékoľvek znečistenie ihneď a za čerstva vyčistite prípravkom V 101.

    Pri čistení dodržovať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months for plastic buckets
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • - V závislosti od konkrétneho objektu
    - V závislosti od obsahu vlhkosti v štruktúre, šírky trhliny a hrúbky komponentu
    - Cca 0,1 kg/l dutiny
    - Cca 0,3-0,5 kg/lfm
    - Zväčšenie objemu približne 25-krát

  • Všeobecné upozornenia
   • Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreby boli stanovené v laboratórnych podmienkach
    (+20 °C). Pri stavebných podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.

    Skutočná potreba materiálu závisí od veľkosti dutiny, pričom treba zohľadniť výsledky analýzy stavu konštrukcie.
    Zohľadnite dodatočnú spotrebu v dôsledku spracovania.

    Zabráňte skondenzovaniu vody v injektážnom zariadení.

    Po skončení práce injektážne zariadenie úplne vyprázdnite a vyčistite.

    Je potrebné dodržiavať platné technické postupy

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.