• WP DKS [basic]

  Č. výrobku 042325

  WP DKS rapid [basic]

  Rýchlo tuhnúca hydroizolačná stierka

  LANG_VARIANTE
  0423 | sivá (grau)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku 24 h: > 15 N/mm²
  28 d: ca. 30 N/mm²
  Začiatok tuhnutia (20 ° C) Po cca 15 minútach
  Koniec tuhnutia (20 ° C) Po cca 20 minútach
  Hustota čerstvej maltovej zmesi Cca 1,9 kg/l
  Priľnavosť v ťahu Stierkované: > 2 N/mm²
  Omietané: > 1,5 N/mm²
  Konzistencia Tuhý plastický až stierkovateľný
  Hrúbka vrstvy Jedna vrstva < 50 mm
  Zámesová voda 10 - 14 % predstavuje 2,5 - 3,5 l/25 kg
  Kapilárna absorpcia vody w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Vodotesná rýchla oprava zistených chýb
  • Odoláva negatívnemu tlaku vody do 1,5 baru ( pri hrúbke vrstvy > 2 cm)
  • Škárovacia a plošná stierka
  • Tvorba tesniacich klinov
  • Ochrana proti prenikaniu vlhkosti pre hydroizolácie stavieb po úrovňou terénu

  Vlastnosti

  • Vytvrdzuje bez vnútorného pnutia a trhlín
  • Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu
  • Rýchle tuhnutie
  • Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

    Betónové podklady sa musia vopred prebrúsiť.

   • Prípravné práce

    Odstrániť starú omietku minimálne 80 cm nad viditeľnou úroveň vlhkosti.

    V mieste prechodu podlahy a stien vysekať mazaninu v šírke asi 20 cm.

    Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.

    Rohy a hrany je nutné zraziť alebo skosiť.

     

    Penetrácia

    Savé minerálne podklady penetrujte prípravkom Kiesol (1:1 s vodou) alebo Kiesol MB.

    Okamžite odstráňte prebytočný materiál

    Následné práce vykonávajte vždy ako čerstvý do čerstvého.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Filling knife / Trowel application / Jointing iron / Sealing cove
   • Adhézny mostík

    Výrobok aplikujte natieraním ako spojovací mostík.

     

    Oprava chýbajúcich a nefunkčných častí .

    Výrobok naneste ako stierku do čerstvého spojovacieho mostíka, v prípade potreby v niekoľkých vrstvách.

    Hrúbka jednej vrstvy < 50 mm

    Nasledujúca vrstva sa aplikuje hneď, ako už nie je možné poškodiť predchádzajúcu vrstvu.

     

    Výroba tesniacich klinov

    Výrobok nanášajte v oblasti napojenia steny a podlahy systémom "čerstvý do čerstvého" v polomere 40 - 60 mm do stierky.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Filling knife / Trowel application / Jointing iron / Sealing cove
   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.7 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,7 kg/m²/mm hrúbky vrstvy
    Cca 1,7 kg/m ako tesniaci klin

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.