• Dichtschlämme

  Č. výrobku 040525

  WP DS [basic]

  Tuhá minerálna tesniaca stierka pre novostavby

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe (28 d) Cca 6 N/mm²
  Pevnosť v tlaku ( 28 d) Cca 30 N/mm²
  Zámesová voda 20-21 % odpovedá cca 5,0-5,3 l/ 25 kg
  Kapilárna absorpcia vody w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)
  Difúzia vodnej pary µ < 200

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Izolácia nádrží proti zvnútra pôsobiacemu tlaku vody
  • Ochrana proti prenikaniu vlhkosti pre hydroizolácie stavieb po úrovňou terénu

  Vlastnosti

  • Nepriepustný proti tlakovej vode
  • Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu
  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    V mieste prechodu podlahy a stien vysekať mazaninu v šírke asi 20 cm.

    Rohy a hrany je nutné zraziť alebo skosiť.

    Kúty vyplniť do oblúku. (tesniaci klín)

    W1-E: Prestupy potrubia možno napojiť oblúkovým fabiónom do plochy.

    Penetrácia

    Nasiakavé minerálne podklady penetrovať s výrobkom Kiesol MB.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / Spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Materiál aplikovať ihneď po zmiešaní.

     

    Ochrana proti zavlhčeniu zozadu

    Aplikovať jednu vrstvu materiálu na pripravený podklad.

     

    Omietka

    Aplikovať materiál na hydroizoláciu ako ďalšiu vrstvu a ešte do čerstvej vrstvy stierky nanesie celoplošne prednástrek SP Prep.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nespracovávať na priamom slnku.

    Celková hrúbka vlhkej vrstvy nesmie prekročiť 5 mm.

    Po nanesení chrániť izoláciu proti dažďu, priamemu slnečnému žiareniu, mrazu a kondenzácii.

    Izoláciu chrániť pred mechanickým poškodením.

    Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / Spraying
   • Miešadlo, hranatá maliarska štetka, náradie na stierkovanie, vhodná strojová technika

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.6 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,6 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

  • Príklady použitia
   • Hrúbka vrstvy a spotreba pri aplikácii v interiéri a exteriéri

    Trieda zaťaženia

    Min. hrúbka vrstvy (mm)

    Aplikované množstvo
    čerstvej malty
    (kg/m2)
    hodnota

    Spotreba práškovej zmesi
    (kg/m2)

    Výdatnosť 25 kg
    (Papierové vrece)
    (m2)


    Vodné nádrže s hĺbkou vody až 10  metrov

    ≥ 3,0

    cca 6,0
    cca 5,0
    cca 5,0
  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Osobitné dohody a osvedčenia o vhodnosti (abP) sú k dispozícii na internetu www.remmers.com

     

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.