• Betofix XWW4

  Č. výrobku 110925

  Betofix XWW4

  Náterová malta podľa DIN 19573 v oblastiach s koróziou spôsobenou biogénnou kyselinou sírovou (BSK)

  LANG_VARIANTE
  1109 | Betofix XWW4
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe (28 d) ≥ 4,0 N/mm²
  Pevnosť v tlaku 1 d = ≥ 10 N/mm²
  7 d = ≥ 25 N/mm²
  28 d = ≥ 30 N/mm²
  Dynamický modul pružnosti ≥ 25000 N/mm²
  Veľkosť zrna 2 mm
  Súdržnosť odtrhom ≥ 1,5 N/mm²
  Kapilárna absorpcia vody ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Zámesová voda Cca 10,7 % predstavuje 2,7 l/25 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Opravná a náterová malta pre oblasť odpadových vôd podľa DIN 19573
  • V oblastiach odpadových vôd s vysokým chemickým zaťažením, kalovej nádrže, sedimentačnej nádrže a vtoky
  • Pre chemicky namáhané prvky v poľnohospodárstve a oblasti bioplynu
  • Náhrada betónu podľa
   - DIN EN 1504-3

  Vlastnosti

  • Odolný proti síranom (sulfátom)
  • Veľmi vysoká mechanická odolnosť
  • Odolný mrazu a posypovej soli
  • Nízka priepustnosť vody
  • Veľmi malé zmršťovanie
  • Rýchlotuhnúci
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Betónový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické predpisy pre nasledujúce parametre:
    - Lepiaca sila podkladu
    - Minimálna drsnosť

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

     

    Výstuž:
    Obnažená výstuž musí byť očistená na stupeň SA 2,5 pri aplikácii protikoróznej ochrany, inak SA 2.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Adhézny mostík

    Vytvoriť spojovací mostík z Betofix XWW4 a aplikovať

     

    Čas spracovania
    (+20 ° C): Cca 20 minút

     

    Hrúbka vrstvy

    Jednovrstvové 6 - 15 mm
    Dvojvrstvové < 30 mm, spracovanie mokré do mokrého

     

    Následná starostlivosť

    Čerstvé povrchy chráňte pred príliš rýchlym vysychaním vplyvom vetra, priameho slnečného žiarenia, dažďa a/alebo mrazu aspoň 3 dni!

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Miešacie zariadenie, murárska lyžica, hladidlo

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 2.0 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 2,0 kg/m²/mm hrúbky vrstvy alebo cca 2,0 kg/dm³

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.