• RM pro

  Č. výrobku 059115

  RM pro

  Minerálna malta pre doplnenie kameňa, zapracovateľná do nulovej hrúbky

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe Normálna cca 3,5 N/mm²
  mäkká cca 2,5 N/mm²
  Pevnosť v tlaku Normálna > 13 N/mm²
  mäkká > 8 N/mm²
  Modul pružnosti (DIN 1048) Normálna cca 11 kN/mm²
  mäkká cca 5 kN/mm²
  Veľkosť zrna Jemná 0,2 mm
  stredná 0,5 mm
  hrubá 2,0 mm
  Sypná hmotnosť Cca 1,5 - 1,7 kg/dm³
  Zámesová voda Konzistencia: možná aplikácia
  Jemná 0,2 mm: cca 2,46 l/15 kg a 4,1 l/25 kg
  Stredná 0,5 mm: cca 2,16 l/15 kg a 3,6 l/25 kg
  Hrubá 2,0 mm: cca 1,8 l/15 kg a 3,0 l/25 kg
  Zmrštenie DIN52450 Po 7 dňoch: cca -0,2 mm/m
  Po 28 dňoch: cca -0,6 mm/m

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Obnova, doplnenie a opätovné vyplnenie minerálných substrátov, ako je prírodný kameň, tehly, betón a umelý kameň
  • Reprodukcia okrasných stavebných prvkov utláčaním

  Vlastnosti

  • Nízky obsah voľných zásad
  • Zapracovateľná "do nuly"
  • Môže sa natierať.
  • Dobrá priľnavosť
  • Nízke vlastné pnutie
  • Pigmenty odolné voči UV žiareniu
  • Hydrofóbne nastaviteľný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Nevyhnutné očistenie povrchu, ako aj tryskanie studenou a horúcou vodou, čistenie parou, by malo byť prevedené čo najšetrnejšie. Silné znečistenie by malo byť odstránené jemným otryskaním systémom Rotec, alebo čistiacimi produktami Remmers (napr. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR)

    V prípade umelecko-historicky cenných, ozdobných stavebných prvkov a sôch starostlivo odstráňte krusty nečistôt a povrch opakovane intenzívne spevnite príslušným spevňovačom kameňa Remmers KSE.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Koncentrácia: pripravené k použitiu

    Na vopred zmáčaný, matne vlhký podklad naneste kontaktnú vrstvu kaše (suchá malta/voda) v hrúbke cca 2 mm.

    Naneste maltu v hrúbke vrstvy od "nuly" ( v závislosti na veľkosti zrna) až 3 cm v kontaktnej vrstve -čerstvá na čerstvú 1- až 2 mm nad konečný povrch

    Bezpodmienečne dodržujte škárovanie muriva

    Po dostatočnom vytvrdnutí ( keď zrno odprýskává) zdrsnite povrch alebo oškrabte pod konečný povrch

    Opracovanie vysprávok ( škrabkou) na štruktúru okolia vysprávky.

    Konzistencia: roztierateľná

    Materiál naneste na vopred navlhčený matný podklad.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    V prípade potreby prebytočný materiál odstrániť z povrchu kameňa tuhou hubou (napr. latexovou).

    Spôsob a doba trvania následného ošetrenia a povrchovej úpravy majú vplyv na farebný odtieň.

    Medzi jednotlivými šaržami môže byť nepatrný farebný rozdiel.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Čakacia doba pred nanesením následnej vrstvy min. 24 h.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Miešacie zariadenie, murárska lyžica, hladidlo

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx 1.6 kg / l void
   • Cca 1,6 kg/l dutiny

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Špeciálna farba podľa odtieňa č. (č.MF, farebný rozsah, NCS a pod.) alebo zaslanie vzorky (v prípade premenlivej alebo meniacej sa farby jasne označte požadovaný odtieň).

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Alkalické spojivo môže rozpúšťať neželezné kovy.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.