©

Ochrana pred graffiti

Preventívne riešenie problému

Prostriedok Remmers Graffiti-Schutz patrí do triedy semipermanentných systémov na ochranu pred graffiti. Graffiti a farebné čarbanice je z ošetreného podkladu možné odstrániť jednoducho pomocou horúcovodného vysokotlakového čističa (hygrotermické čistenie).

Základy a právne informácie

Základy

Pojem graffiti je etymologicky odvodený od gréckeho slova graphein. V talianskej jazykovej oblasti sa zo slova „sgraffiare“ (= škrabanie) vyvinul výraz sgraffiti, príp. graffiti. Slovom graffiti sa dnes označujú nápisy a/alebo obrázky, ktoré sa na verejnom priestore, spravidla bez povolenia, vytvárajú na stenách. Systémy na ochranu pred graffiti (aj systémy antigraffiti) neslúžia na zásadnú ochranu pred graffiti, ale umožňujú rýchle, čo najmenej komplikované a bezzvyškové odstránenie podobných „umeleckých diel“.

Právne informácie

Graffiti sú podľa nemeckého trestného zákonníka skutkovou podstatou trestného činu.

 • § 303 – Poškodenie veci
(1) Ten, kto protiprávne poškodí alebo zničí cudziu vec, sa potrestá trestom odňatia slobody do dvoch rokov alebo peňažným trestom.
(2) Pokus je trestný.

 • § 304 – Poškodenie spoločnej veci
(1) Ten, kto protiprávne poškodí alebo zničí predmety uctievania náboženskej spoločnosti existujúcej v štáte alebo veci, ktoré sú určené na bohoslužbu, alebo náhrobné kamene, verejné pamätníky, prírodné pamiatky, predmety umenia, vedy alebo remesla, ktoré sú uschované vo verejných zbierkach alebo verejne vystavené, alebo predmety, ktoré slúžia verejnému osohu alebo na skrášlenie verejných ciest, miest alebo zariadení, sa potrestá trestom odňatia slobody do troch rokov alebo peňažnou pokutou.
(2) Pokus je trestný.

 • 2005 – Rozšírenie § 303 a § 304
„Rovnako sa potrestá ten, kto neoprávnene zmení vzhľad cudzej veci nielen nepodstatne a nielen dočasne.“

Priania zákazníkov

V stavebnej oblasti existuje málo produktových systémov, pri ktorých sa požiadavka zákazníka a realita môžu vzájomne tak veľmi vzďaľovať ako pri systémoch na ochranu pred graffiti. Pred každým opatrením je preto vopred potrebné zosúladenie predstavy zákazníka a výkonnosti možných systémov.

Zákazník má ohľadom ochrany pred graffiti spravidla predstavy,

 • že nanesenie ochranného systému nevedie k žiadnym optickým ani technickým zmenám originálneho povrchu. Vo všeobecnosti sa tým myslí:
  • žiadna zmena farby,
  • žiadna zmena stupňa lesku,
  • žiadne zníženie difúznej schopnosti,
  • žiadna zmena príjmu vody, predovšetkým pri čiastočnej ochrane plochy,
  • stabilita ohľadom uvedených bodov počas celého obdobia použitia.
 • Graffiti je čistením možné odstrániť na 100 %, bez zvyškov závoja a povrchových zmien. Dá sa to porovnať s obnovou pôvodného vzhľadu po čistení.
 • Čistenie je možné vykonať ekologicky.
 • Prípadne sa vychádza z toho, že čistenie môžu vykonať vlastné pracovné sily. To znamená, že systém má byť „vhodný pre domácich majstrov“.
 • Tento systém je účinný aj opakovane.

Rozdelenie systémov na ochranu pred graffiti

Systémy na ochranu pred graffiti sa analogicky k ich stabilite pri odstraňovaní graffiti rozdeľujú na nasledovné:

Pod tento pojem spadajú všetky preventívne systémy, ktoré sa pri čistení odstránia spolu s graffiti. Primerane tomu sa čiastočne označujú aj ako systémy obetnej vrstvy. K dispozícii sú produkty na rôznej báze. Ide hlavne o

 • akryláty,
 • biopolyméry
 • a vosky.

Tieto systémy sú spravidla vysokodifúzne otvorené pre vodnú paru a nespôsobujú žiadne, príp. spôsobujú iba nepatrné zmeny farebného odtieňa na ošetrených plochách. Pri výbere takéhoto produktu by ste mali zohľadniť nasledujúce otázky:

 • Je skutočne k dispozícii úplná reverzibilita alebo v podklade po čistení ostanú zvyšky produktu? Opakovanými opatreniami sa tieto zložky môžu v podklade kumulovať a príp. to môže viesť k problémom.
 • Aká dobrá je odolnosť stavebného diela voči poveternostným vplyvom za daných podmienok? Niektoré z týchto produktov sú rozpustné vo vode, čo môže viesť k tomu, že sa môžu vymyť. Na zachovanie účinnosti sa preto v určitých intervaloch musia vykonať regenerácie, aj keď sa nevykonalo čistenie. Príslušné cykly sa musia určiť pred realizáciou opatrenia.
 • Je zabezpečená dostatočná stabilita proti mikroorganizmom? Niektoré z dočasných systémov, predovšetkým systémy založené na biopolyméroch, môžu predstavovať živnú pôdu pre mikroorganizmy.

Pod týmto označením sú zhrnuté systémy, ktoré sú zložené z kombinácie minimálne dvoch ochranných látok. Tieto systémy spravidla obsahujú nereverzibilné, hydrofobizujúce a/alebo oleofobizujúce zložky, ako aj jednu reverzibilnú zložku. Tá sa pri čistení odstráni, podobne ako pri dočasných systémoch, a následne sa musí opäť obnoviť. Ohľadom prvej aplikácie sa rozlišuje medzi jednovrstvovými a viacvrstvovými systémami. Pri jednovrstvových systémoch sa kombinácia účinných látok vyrába a nanáša ako jednozložkový produkt. Ochranné látky sa pri aplikácii oddelia. Príkladom sú kombinácie špeciálnych voskov a kremíkových organických účinných látok. Zatiaľ čo vosková zložka ostane na základe svojej viskozity a veľkosti častíc na povrchu fasády ako reverzibilná časť, kremíková organická zložka prenikne do podkladu a vytvorí ireverzibilnú vrstvu odpudzujúcu vodu. Pri viacvrstvových systémoch sa zložky aplikujú jednotlivo a postupne. Pri rozhodovaní sa pre takýto systém musíte zohľadniť nasledujúce vlastnosti:

 • Na ošetrených plochách nesmie dôjsť k žiadnym zmenám farebného odtieňa, alebo môžu byť len nepatrné.
 • Semipermanentné systémy sú spravidla difúzne otvorené pre vodné pary.
 • Na základe technologického zloženia s prvou vrstvou prenikajúcou do podkladu by sa tento systém mal nanášať iba na savé podklady.

Permanentné systémy na ochranu pred graffiti sa spravidla skladajú z viacerých vrstiev, ktoré trvalo ostávajú na podklade alebo v podklade. Vzbudzuje to dojem, že funkcia ochranného systému ostane zachovaná aj na plochách, ktoré boli viackrát znečistené graffitmi a opäť vyčistené, a už sa znovu nemusí obnovovať. Aj tu je však, po určitom počte čistení v závislosti od príslušného produktu, väčšinou zmysluplná obnova ochrannej vrstvy. Ako permanentné systémy na ochranu pred graffiti sa používajú tak hydrofobizujúce, príp. oleofobizujúce impregnácie, ako aj povrchové úpravy.

 • Impregnácie
  • Základ produktu týchto systémov spravidla tvoria fluórové zlúčeniny, ktoré sú všeobecne známe ako zlúčeniny „teflónu“ a vytvárajú extrémne silný „vodoodpudivý efekt“.
  • Vizuálne vlastnosti ošetrených plôch sa nezmenia rovnako ako difúzna schopnosť.
  • Produkty tohto druhu nevytvárajú uzáver pórov, ale póry blízko povrchu urobia vodoodpudivými, príp. olejofóbnymi. Ochranná látka preto musí vniknúť do podkladu. Ten však nesmie mať príliš otvorené póry, inak nie je možné bezpečne zabrániť preniknutiu častíc graffiti do pórov stavebného materiálu.
  • Produkty tohto druhu sú vhodné predovšetkým na povrchy z pohľadového betónu.

 • Povrchové úpravy
  • Základom týchto systémov sú väčšinou syntetické živice, častokrát chemicky odolné polyuretány, ktoré sa dajú nanášať viacvrstvovo.
  • Okrem transparentných lakov sú v ponuke aj farebné laky vo všetkých farebných odtieňoch a stupňoch lesku.
  • Týmto spôsobom chránené povrchy sa spravidla dajú vyčistiť rýchlo, jednoducho a úplne.
  • Tieto ochranné systémy majú dobrú priľnavosť na takmer všetkých, aj hladkých povrchoch.
  • Uzatvoria póry na povrchu stavebného materiálu a účinkujú ako izolačná vrstva. Tieto systémy sú takmer parotesné, čo môže viesť k problémom pri vlhkých podkladoch.

Čistiace technológie

Na čistenie graffiti do úvahy prichádzajú rôzne technológie, ktoré sú prispôsobené príslušnej ochrane pred graffiti a príp. existujúcemu nastriekanému laku.

 • Odstraňovače starých náterov obsahujúce rozpúšťadlá sa nanášajú. Po dobe pôsobenia v závislosti od produktu a laku v spreji sa spravidla vykonáva dodatočné čistenie vysokým tlakom, horúcou vodou s vysokým tlakom alebo príp. horúcou parou.
 • Prípadne sa môžu použiť aj iné chemicky pôsobiace čistiace produkty alebo rozpúšťadlá s podobným procesom.
 • Abrazívne metódy, ako horúcovodná vysokotlaková technika, sú spravidla použiteľné iba na chránenom podklade, zatiaľ čo nízkotlakové vlhké tryskanie alebo nízkotlakové tryskanie čiastočkami, resp. vírivé tryskanie sa dajú použiť aj na nechránených podkladoch.
 • Predovšetkým na hladkých podkladoch sa za pomoci chemických čistiacich prostriedkov dá vykonať aj ručné čistenie.
 • Pri graffiti na cenných povrchoch, väčšinou s kultúrnohistorickou hodnotou, môžete na účely čistenia príp. siahnuť aj po laserovej technológii.
Pri každom čistení sa zásadne musia použiť predpísané ochranné pracovné prostriedky a musia sa dodržiavať zákonné predpisy na odvádzanie a/alebo likvidáciu vznikajúcich odpadových vôd, príp. odpadov.

Kritériá posudzovania pre výber produktov na ochranu pred graffiti

Pred realizáciou opatrení na ochranu pred graffiti sa musí posúdiť spolupôsobenie medzi podkladom, ochranným systémom a možnou čistiacou technikou. Pritom sa musí zohľadniť celý rad aspektov:

 • Má sa očakávať ovplyvnenie vzhľadu fasády vplyvom ochranného systému, príp. sa má vizuálna zmena chápať ako reštrikcia, pretože sa pravdepodobne ochránia iba čiastočné plochy (napr. iba fasáda prízemia)?
 • Požaduje majiteľ reverzibilitu ochranného opatrenia? Predovšetkým pri pamiatkovo chránených stavbách sa to čiastočne vyžaduje ako základná požiadavka.
 • Aké stavebno-fyzikálne zmeny sa na fasáde vykonajú nanesením určitého ochranného systému? Tento aspekt sa týka predovšetkým obsahu vlhkosti konštrukcie fasády, respektíve príjmu a výdaja vlhkosti. V tejto súvislosti sa musia kriticky posudzovať zaťaženia škodlivými soľami podkladu, pretože najmä pri difúzne otvorených systémoch si soli zachovajú svoj škodlivý potenciál. Na posúdenie ohrozujúcich obsahov solí odkazujeme na kapitoly Diagnostika a posúdenie poškodenia, ako aj Hydrofobizácia fasád.
 • Je podklad vhodný pre žiadanú metódu čistenia? Pre minerálne stavebné materiály, ako je murivo z prírodného kameňa a tehlové murivo, betón alebo aj omietka, sa za dodržania rámcových podmienok uvedených v odseku 1.9 spravidla dá vybrať vhodné ochranné systémy pomerne ľahko. Iné stavebné materiály majú osobitné požiadavky. Nanesenie produktu na ochranu graffiti je v mnohých prípadoch možné bez problémov. Technológia potrebná na neskoršie čistenie však môže byť pre podklad nevhodná. Pri fasádach s povrchovou úpravou sú tak nevhorné napr. semipermanentné systémy, ktorých vosková zložka sa pri čistení musí uvoľniť. Na čistenie potrebná metóda čistenia horúcou vodou s vysokým tlakom by pri teplotách vody od 80 do 90 °C, potrebných na povrchu fasády, viedla k tomu, že sa uvoľní a odstráni aj povrchová úprava fasády.
 • Aká je poveternostná stabilita určitých produktov za daných poveternostných podmienok? Okrem všeobecne očakávaného pôsobenia poveternostných vplyvov sa tu musí brať do úvahy aj mikroklíma v ošetrenej oblasti, ako je vietor a náporový dážď, slnečné žiarenie, príp. zatienenie atď. Na zachovanie účinnosti niektorých produktov sa musia vykonávať periodické regenerácie. Musia sa určiť príslušné cykly.
 • Ako sú produkty, ktoré pripadajú do úvahy, stabilné voči mikrobiologickému napadnutiu? Tento aspekt hrá úlohu hlavne vtedy, ak fasáda bola v dôsledku priaznivých okolitých podmienok napadnutá ešte pred opatrením na ochranu pred graffiti. V tomto prípade by ochranný produkt nemal poskytovať „živnú pôdu“ pre opakované, príp. urýchlené napadnutie.
 • Aspekty životného prostredia (obsahové látky a čistiaca technológia).
 • Vzniknú na objekte vplyvom podmienok reštrikcie ohľadom použiteľnosti určitých ochranných systémov? Existuje tu veľké množstvo možných scenárov, napr. obmedzenia pre použitie určitých čistiacich metód na základe zaťaženia hlukom, prachom alebo zápachom.
 • Je určitý produkt v interakcii s príslušným podkladom dostatočne funkčný? Ako už bolo opísané v odseku 1.5, pri určitých typoch systémov na ochranu pred graffiti existujú obmedzenia ohľadom použitia na určitých podkladoch, napr. pri čistých impregnáciách a povrchoch stavebných materiálov s hrubými pórmi.

Na prevenciu a čistenie zásadne odporúčame použiť testované a certifikované produkty.

 • Spoločnosťou na kontrolu kvality Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. boli v 90-tych rokoch vypracované kvalitatívne a testovacie predpisy na odstraňovanie graffiti a prevenciu graffiti, ako aj vhodné materiály. Od roku 1999 toto združenie podľa príručky súborov pravidiel udeľuje testovaným materiálom značku kvality RAL antigraffiti.
 • Spolkový úrad cestného staviteľstva (BASt) vedie zoznamy testovaných antigraffiti systémov na použitie na betónových povrchoch na základe príručky súborov pravidiel spoločnosti Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V.

Ak by sa použili necertifikované produkty, treba dbať na to, aby bolo zdokumentované nasledovné:

 • možné oblasti použitia, príp. hranice použiteľnosti (neobmedzená použiteľnosť je „neseriózna“),
 • stavebno-fyzikálny účinok,
 • pokyny/parametre na spracovanie,
 • odporúčaná čistiaca technológia,
 • spotreba,
 • aspekty životného prostredia, likvidácia,

testovanie systémov na ochranu pred graffiti na vzorových plochách.

Vytvorenie vzorových plôch je vhodné na otestovanie spolupôsobenia produktu na ochranu pred graffiti a čistiacich metód, príp. čistiacich prostriedkov v kombinácii s vlastnosťami podkladu. Na získanie príslušných výpovedí je potrebné nielen aplikovať ochranný produkt a posúdiť jeho vplyv na vzhľad, ale následne na chránenej ploche vytvoriť graffiti a opäť ho odstrániť pomocou zvolenej metódy. Iba tento postup zaručí trvalé posúdenie vhodnosti ochranného systému. Vzorová plocha by mala odzrkadľovať hlavné vlastnosti podkladu a k veľkosti objektu by mala byť v primeranom pomere. Ak sa musia ošetriť rôzne druhy podkladov, musia byť zastúpené na vzorovej ploche alebo treba vytvoriť viacero vzorových plôch. Súčasťou vzorovej plochy je neošetrená porovnávacia plocha v bezprostrednej blízkosti. Dajú sa tak posúdiť zmeny vzhľadu. Aby to bolo možné zaručiť, vzorová plocha, ako aj porovnávacia plocha sa musí upraviť analogickými prípravnými krokmi, ako napr. rovnakým predbežným čistením.

Údržba

Fasády sa ošetria systémami na ochranu pred graffiti, aby sa po nastriekaní graffiti zaručilo rýchle a jednoduché čistenie. Čistenie je systémovo imanentné. Plochy ošetrené systémom na ochranu pred graffiti preto najúčelnejšie vyčistí a príp. znovu ošetrí rovnaká realizačná prevádzka, ktorá vytvorila aj vzorové plochy a vykonala prvé vyhotovenie. Iba týmto spôsobom sa dá zachovať priebežná záruka na funkciu systému a neporušenosť podkladu. V tomto zmysle je v rámci prevencie graffiti vždy rozumnou voľbou uzatvorenie zmlúv o údržbe.