• FM FS

  Č. výrobku 043725

  FM FS

  Stierka na plošné škárovanie tehlového muriva

  Odtieň: špeciálne odtiene | 0437
  Odtieň: špeciálne odtiene | 0437
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe Cca 5,0 N/mm²
  Ukončenie tuhnutia Cca 4 hodiny
  Veľkosť zrna ≤ 1 mm
  Priľnavosť v ťahu > 1 N/mm²
  Kapilárna absorpcia vody < 0,1 kg/m²h0,5
  Sypná hmotnosť Cca 1,5 kg/l
  Zámesová voda Cca 17 %, čo predstavuje 4,3 l/25 kg
  Difúzia vodnej pary µ < 200
  Trieda pevnosti v tlaku > M10

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Oprava fasád z tehál/ klinkrov pomocou systému tesniacích malt pre plošné špárovanie Fassadenschlämm

  Vlastnosti

  • Priepustný pre vodnú paru
  • Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
  • Zvlášť dobrá priľnavosť
  • Vhodné pre úzke škáry
  • Dobrá odolnosť voči poveternostným vlivom
  • Je možný zvláštny farebný odtieň (pigmenty odolné voči UV žiareniu)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Hĺbka škáry min. 2 mm, max. 10mm

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Jointing iron / Squeegee
   • Vyberte a nahraďte poškodené tehly a škáry. Hlboko položené škáry vyplňte

    k vyplneniu použite hmotu Fugenschlämme zmiešanú so Selectmix RMS (č. výrobku 6752) v pomere 1:1

    Miešajte iba také množstvo malty, ktoré sa dá spracovať do 2 hodín.

    Škárovaciu hmotu nanášajte celoplošne pogumovanou stierkov (výrobek č. 497901) a zatlačením napchajte do škár

    Potom ostrým stiahnutím odstráňte prebytok

    Hladidloms červenou alebo žltou gumovou špongiou zhutnite škáru a sjednoťte

    Bez čakania pretrite povrch pomocou hubky Waschboy a odstráňte prebytok.

    Potom vykonajte prvý cyklus čistenia s čistou vodou a po výmene vody okamžite vykonajte druhý cyklus čistenia.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Postup sa musí prispôsobiť podmienkam konkrétneho objektu (skúšobná plocha).

    Čistenie sa prevádza s minimom vody

    Posledný krok čistenia prevádzajte vždy čistou vodou

    Ak je to potrebné, čistenie zopakujte najskôr nasledujúci deň pomocou prípravku Combi WR.

    Čakacia doba od vyšistenia fasády do predbežnej impregnácie je minimálne 3 dni bez dažďa

    Čakacia doba od predbežnej impregnácie do nanesenia škárovacej hmoty je min. 5 dní

    Čakacia doba od spárovania do záverečnej impregnácie je najmenej 8 dní

    Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Spôsob a doba trvania následného ošetrenia a povrchovej úpravy majú vplyv na farebný odtieň.

    Medzi jednotlivými šaržami môže byť nepatrný farebný rozdiel.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Jointing iron / Squeegee
   • Miešadlo, hladidlo, stierka, hladidlo s penovou gumou, povrchový postrekovač (verzia odolná voči rozpúšťadlám, 404001), sada Waschboy

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Postup plošného škárovania zahŕňa:
    - predimpregnácia: cca 0,6 l/m² (Funcosil SNL)
    - plošné škárovanie: cca 3,0 kg/m²
    - následná impregnácia: cca 0,4 l/m²

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Nie je určené pre lícovky s vtlačeným reliéfom alebo pieskovaným povrchom, ručne tvarované tehly so štrukturovaným povrchom.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Špeciálna farba podľa odtieňa č. (č.MF, farebný rozsah, NCS a pod.) alebo zaslanie vzorky (v prípade premenlivej alebo meniacej sa farby jasne označte požadovaný odtieň).

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.