• ZM HF [basic]

  Č. výrobku 022005

  ZM HF [basic]

  Prísada do malty na báze vodnej polymérnej disperzie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 1,08 g/cm³
  Hodnota pH Cca 9,0
  Obsah polymeru Cca 30 %
  Adhézna pevnosť v ťahu Až do 4 N/mm²

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Výroba adhéznych stierok, adhéznych mált, vysprávkových a opravných mált
  • Prísada do poterov, omietok a opravných vrstiev
  • Penetračný náter na betónové, cementové a anhydritové potery

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Zlepšenie spojovacej pevnosti
  • Zvíšenie pevnosti v tlaku
  • Zvíšenie pevnosti v ťahu pri ohybe
  • Odolný voči zmydelneniu
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Povrch musí byť čistý, pevný, bez mastnoty, olejových škvŕn a separačných prostriedkov.

    Podklad smie byť matne vlhký, nesmie však na ňom byť tekutý film.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Broom / Trowel / Filling knife
   • Zjemnenie malty

    Materiál zrieďte vodou a dobre premiešajte (dodržte pomer miešania).

    Zmes použite ako zámesovú vodu do malty.

     

    Adhézny penetračný náter

    Materiál zrieďte vodou a dobre premiešajte (dodržte pomer miešania).

    Zmes rovnomerne naneste na pripravený podklad.

    Pri vysoko nasiakavých podkladoch proces v prípade potreby zopakujte do 24 hodín.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Materiál je potrebné vždy riediť vodou.

    Nenechávajte prebytok materiálu na povrchu.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Broom / Trowel / Filling knife
   • Maliarska hranatá štetka, zmeták, špachtľa alebo stierka

    Náradie a akékoľvek znečistenie ihneď a za čerstva vyčistite prípravkom V 101.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Pre adhézne mostíky, stierky: cca 0,1 - 0,2 kg/m²
    Pre adhéznu maltu: cca 1,0 kg na 1 - 2 m² v závislosti od hrúbky vrstvy

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Príklady použitia

   • PoužitieZrnitosť         
    Hrúbka vrstvy      

    Pomer zámesovej vody       

    Haftfest : voda

    Jemná malta≤ 0,5 mm
    do 2 mm
    1 : 1
    Adhézna stierka≤ 1 mm
    do 3 mm
    1 : 1
    Adhézna malta≤ 2 mm
    do ca. 5 mm
    1 : 2
    Sanačný postrek
    ≤ 4 mm
    do ca. 6 mm
    1 : 3
    Náhrada betónu≤ 4 mm
    ca. 8 - 15 mm
    1 : 3
    Lepený poter
    ≤ 4 mm
    do 40 mm
    1 : 4
    Jemný betón≤ 8 mm
    do 50 mm
    1 : 5

    Grundierung für Betone,

    Cementové a anhydritové potery    1 : 3

    Zlepšenie priľnavosti tesniacich zmesí    1 : 3


  • Všeobecné upozornenia
   • Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.