• Feinzugmörtel

  Č. výrobku 051225

  Stucco FZ

  Rýchlotuhnúca malta na povrchovú úpravu nových a starých štukových omietok s jemnou štruktúrou

  LANG_VARIANTE
  0512 | starobiela (altweiß)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku ( 28 d) > 5,0 N/mm²
  Kapilárna nasiakavosť w24 < 1,0 kg/m²
  Zrnitosť < 0,5 mm
  Sypná hmotnosť Cca 1,5 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 5,5 l/25 kg
  Difúzia vodnej pary µ < 18

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Naťahovanie štukovaných jadier hrubou ťahanou maltou
  • Oprava starých štukovaných dielov viazaných cementom
  • Vytváranie hladkých profilov s ostrými hranami

  Vlastnosti

  • Rýchlotuhnúce
  • Odpudzuje vodu
  • Hr. vrstvy jednovrstvovo 1-5 mm
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Hladké povrchy zdrsnite.

    Podklad vopred navlhčite.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Toothed trowel / toothed blade
   • Naneste maltu a šablónu plynulo vytiahnite

    Maltu je možné po dostatočnom vytuhnutí natierať iba farbami umožňujúcimi difúziu a odpodzujúcimi vodu (silikónovou farbou Siliconharzfarbe LA, silikátovou farbou Silikátfarbe D)

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Spôsob a doba trvania následného ošetrenia a povrchovej úpravy majú vplyv na farebný odtieň.

    Medzi jednotlivými šaržami môže byť nepatrný farebný rozdiel.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Priľnavosť sa zvýši pridaním prípravku Haftfest do zámesnej vody (pomer 1:10)

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Toothed trowel / toothed blade
   • Miešací nástroj, hladiaca stierka, hladidlo, šablóna(-y)

    Pracovné nástroje pred stuhnutím malty umyte vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.3 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Alkalické spojivo môže rozpúšťať neželezné kovy.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.