• RM RZ Historic
 • RM RZ Historic
  • RM RZ Historic
  • RM RZ Historic

  Č. výrobku 056306

  RM RZ Historic

  Rýchlotuhnúca vysprávková malta na báze románskeho cementu na opravné škárovanie a omietanie

  Zrnitosť
  hrubá ≤ 2,0 mm
  LANG_VARIANTE
  0563 | béžovo-liesková (prirodzená farba) beige-haselnussbraun (Eigenfarbe)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku 1 d: ≥ 1,0 N/mm²
  28 d: ≥ 3,5 N/mm²
  90 d: ≥ 4,0 N/mm²
  Dynamický modul pružnosti (28 d) Cca 8000 N/mm²
  Hustota čerstvej maltovej zmesi Cca 1,9 kg/dm³
  Veľkosť zrna < 2 mm
  Kapilárna absorpcia vody Cca 0,78 kg/(m²min0,5)
  Porozita ≤ 10 % objemu
  Otvorená pórovitosť 35 - 40 % objemu
  Zámesová voda Cca 15,5 % odpovedá 0,9-1,0 l/6 kg
  Trieda pevnosti v tlaku CS II

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Sanácia škár v pamiatkovo chránených objektoch
  • Murivo z tehál a prírodného kameňa
  • Doplňovacia a pevnostná malta
  • Pre všetky malty na báze románskeho cementu

  Vlastnosti

  • Rýchle tuhnutie
  • Pomalý vývoj pevnosti
  • Dobrá priľnavosť
  • Nie je hydrofóbny
  • Prírodne hydraulické vápno, cez 150 rokov nepoužívané. Vyrábané pod názvami románsky cement alebo románske vápno. Tradičná výroba v šachtových peciach pri nízkej teplote výpale palaeozoického vápenca a ílu.
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Navlhčiť podklad

    Pri doplňovaní musí byť minimálna hrúbka vrstvy trojnásobok priemeru najväčšieho zrna.

    Hlboké poškodené miesta musia byť vyplnené maltou Grundiermőrtel.

    Hĺbka škáry najmenej 2 cm alebo dvojitá šírka škáry.

    Brúsenie škár môže viesť k odlomeniu okrajov škár.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Joints
   • Miešať iba také množstvo malty, ktoré sa dá spracovať do 20 minút

    Odporúčame nanášať maltu v dvoch vrstvách

    Po aplikácii spracujte nástrojom pre profilovanie (napr.časti hadice)

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Spôsob a doba trvania následného ošetrenia a povrchovej úpravy majú vplyv na farebný odtieň.

    Medzi jednotlivými šaržami môže byť nepatrný farebný rozdiel.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    Čakacia doba pred nanesením následnej vrstvy min. 24 h.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Joints
   • Miešadlo, murárska lyžica, hladidlo, špárovačka, špachtľa, profilovací nástroj (napr. kus hadice)

    Pracovné nástroje pred stuhnutím malty umyte vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 6 months
   • Suché, neotvorené originálne balenie, 6 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 1.7 kg / l void
   • Cca 1,7 kg/l dutiny

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Špeciálna farba podľa odtieňa č. (č.MF, farebný rozsah, NCS a pod.) alebo zaslanie vzorky (v prípade premenlivej alebo meniacej sa farby jasne označte požadovaný odtieň).

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Alkalické spojivo môže rozpúšťať neželezné kovy.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.