• SP Top Q2

  Č. výrobku 040825

  SP Top Q2

  Minerálna štuková omietka

  Informácie o výrobku

  Reakcia na oheň Trieda A1
  Pevnosť v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
  Hustota malty po stuhnutí Cca 1,3 kg/dm³
  Zrnitosť < 0,5 mm
  Hrúbka vrstvy Jedna vrstva 2 - 5 mm
  Sypná hmotnosť Cca 1,2 kg/dm³
  Zámesová voda Art 0408 = cca 6,0 l / 25 kg
  Art. 0524 = cca 4,8 l / 20 kg
  Kapilárna absorpcia vody w24 ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Štuková tenkovrstvá omietka

  Vlastnosti

  • Paropriepustný
  • Odolný proti vode, poveternostným vplyvom a mrazu
  • Spracovateľný ručne aj strojovo
  • Filcovateľný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

    Vodoodpudivé podklady predvlhčiť vodou sa zmáčadlom.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Kontaktná vrstva

    Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.

     

    Hmotu je možné nanášať v ľubovoľnej hrúbke

    Naťahujte do hladka vhodným náradím.

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    V rohoch stavebných otvorov sa zabuduje dodatočné diagonálne armovanie.

    Prácu ńa súvislej ploche neprerušujte.

    Aby sa zabránilo viditeľným napojeniam pri viacerých poschodiach lešenia, nanášajte materiál vo všetkých poschodiach naraz.

    Na súvislých plochách používajte iba materiál rovnakej výrobnej šarže.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Miešadlo, hladidlo, plstené hladidlo, hubové hladidlo, vhodné strojové zariadenie

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.3 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm; v priemere do cca 3,5 kg/m²

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.