Č. výrobku 11421225

  Reinkalkstuck

  Klasická jemná vápenná omietka (vápenný štuk) Suchá maltová zmes na báze vápna a prírodných pucolánov. Bežná malta na vonkajšie/vnútorné omietky (GP) podľa ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, na steny, stropy, stĺpy a priečky, kategória CS I, Wc 0. Určené predovšetkým pre historické a pamiatkové budovy.

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku ( 28 d) CS I ≥ 0,4 N/mm²
  Veľkosť zrna 0-0,5 mm
  Sypná hmotnosť Vytvrdnutá malta: cca 1,4 - 1,6 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 11,0 l/25 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls/ceilings indoors and outdoors
  • Do interiéru a exteriéru
  • Steny
  • Práca v oblasti ochrany historických pamiatok a "ekologického staviteľstva".
  • Pre ručné a strojové spracovanie

  Vlastnosti

  • Obsahuje vápno a pucolánové spojivo
  • Karbonátové a hydraulické nastavenie
  • Prirodzene aseptický
  • Optimálna prídržnosť
  • Jedna vrstva do hrúbky 2 mm
  • Vysoko priepustný pre vodnú paru
  • Filcovateľný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu, solí a vodoodpudivý.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Stupeň kvality povrchu Q1-Q3

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

    Kontaktná vrstva

    Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.

    Povrch dokončite plsteným alebo hubkovým hladidlom.

    Naťahujte do hladka vhodným náradím.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Celková hrúbka vrstvy cca 2 mm

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom primerane ochráňte.

    Prácu ńa súvislej ploche neprerušujte.

    Aby sa zabránilo viditeľným napojeniam pri viacerých poschodiach lešenia, nanášajte materiál vo všetkých poschodiach naraz.

    Na súvislých plochách používajte iba materiál rovnakej výrobnej šarže.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    V rohoch stavebných otvorov sa zabuduje dodatočné diagonálne armovanie.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Miešadlo, jemné hladidlo, výsuvná ALU lata (hliníková), štetec, kefa, plstená stierka, hubkové hladidlo

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 6 months
   • V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

  • Spotreba
   • 1.1 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,1 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody, alebo odpovedať EN 1008.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.