Č. výrobku 11421030

  Reinkalkmörtel H

  Klasická vápenná omietka na ručné spracovanie Suchá maltová zmes na báze vápna a prírodných pucolánov. Normálna malta na vonkajšie/vnútorné omietky (GP) podľa ČSN EN 998-1: 2016 ed.3, na steny, stropy, stĺpy a deliace steny, kategória CS II, Wc 0. Určené predovšetkým pre historické a pamiatkové budovy.

  Varianta
  114210 | Reinkalkmörtel H
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Veľkosť zrna 0-2 mm
  Zámesová voda Cca 5,3 l/30 kg
  Objemová hmostnosť Cca 1,6 – 1,7 kg/dm³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls/ceilings indoors and outdoors
  • Do interiéru a exteriéru
  • Povrchy stien a stropov
  • Práca v oblasti ochrany historických pamiatok a "ekologického staviteľstva".
  • Ručné spracovanie

  Vlastnosti

  • Obsahuje vápno a pucolánové spojivo
  • Karbonátové a hydraulické nastavenie
  • Prirodzene aseptický
  • Optimálna prídržnosť
  • Zrnitosť: 2 mm
  • Paropriepustný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu, solí a vodoodpudivý.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Jednovrstvové

    Hrúbka vrstvy v stropných polohách: 8 - 20 mm.

    Hrúbka vrstvy vo vertikálnom smere: 8 - 25 mm.

    Pre hrubšie nátery naneste viac vrstiev.

    Dvojvrstvové

    Prvú vrstvu zdrsnite hrebeňom na omietku.

    Po dostatočnom vyschnutí naneste druhú vrstvu.

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

    Príprava povrchu pre následné vrstvy škrabákom na brizolit po dostatočnom vyschnutí.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pred ďalšou aplikáciou náterov nechajte technologickú prestávku podľa všeobecnej zásady 1 mm = 1 deň schnutia.

    V prípade kritických (problematických) podkladov odporúčame aplikovať celoplošne omietkový prednástrek (100 % pokrytie).

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Povrchy z čerstvej malty je nutné chrániť min. 8 dní pred príliš rýchlym vysychaním, mrazom a dažďom.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Miešadlo, murárska lyžica, hladítko, drevené hladítko, plastové hladítko.

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 6 months
   • V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 1.4 kg / mm thick layer / m²
   • Approx. 14 kg / cm thick layer / m²
   • Cca 1,4 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy
    Cca 14 kg/m²/1 cm hrúbky vrstvy

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody, alebo odpovedať EN 1008.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.