• FM TK

  Č. výrobku 102225

  FM TK

  Trass-vápennocementová škárovacia malta

  Odolnosť
  M5
  Zrnitosť
  LANG_VARIANTE
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Vápno
  Pevnosť v tlaku ( 28 d) ≥ 5 N/mm² (M5)
  Dynamický modul pružnosti (28 d) ≥ 5.000 N/mm²
  Externé predpisy GG-CERT
  Veľkosť zrna 1 mm resp. 2 mm
  Otvorená pórovitosť Cca 30 % objemu
  Zámesová voda 1 mm = cca 3,0 l/25 kg
  2 mm = cca 2,6 l/25 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Prvé vyškárovanie a sanácia škár
  • Murivo z tehál a prírodného kameňa
  • Maltové škáry 8-30 mm

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
  • Veľmi nízky sklon k tvoreniu výkvetov
  • Dobrá priľnavosť
  • Je možný zvláštny farebný odtieň (pigmenty odolné voči UV žiareniu)
  • Doppelt hydrophob einstellbar
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Hĺbka škáry najmenej 2 cm alebo dvojitá šírka škáry.

    Brúsenie škár môže viesť k odlomeniu okrajov škár.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Doporučujeme pri škárovaní pracovať pokiaľ sa dá v dvoch vrstvách a škárovaciu maltu zatlačiť tak, aby lícovala. Povrch zotrite, ale príliš neuhladzujte

    Miešajte iba také množstvo malty, ktoré sa dá spracovať do 2 hodín.

    Otvorené, vyčistené škáry navlhčite.

    Aplikáciu tenkej vrstvy v okrajoch nerovností možno uľahčiť pridaním prípravku Haftfest do zámesovej vody (pomer 1:10). Vďaka tomu sa trochu spomalí tvrdnutie a zvýši sa priľnavosť k podkladu

    Po aplikácii spracujte nástrojom pre profilovanie (napr.časti hadice)

    Čakacia doba pred nanesením následnej vrstvy min. 24 h.

     

    Možno spracovať suchým striekaním:
    - objemová hmotnosť tuhej malty cca 2,1 kg/dm³
    - pevnosť v tlaku na valec cca 33 N/mm².

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Spôsob a doba trvania následného ošetrenia a povrchovej úpravy majú vplyv na farebný odtieň.

    Medzi jednotlivými šaržami môže byť nepatrný farebný rozdiel.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Miešacie zariadenie, hladidlo, špárovacia lišta, profilovacie zariadenie (napr. kus hadice)

    Pracovné nástroje pred stuhnutím malty umyte vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx. 1.7 kg / l void
   • Cca 1,7 kg/l objemu škáry

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Špeciálna farba podľa odtieňa č. (č.MF, farebný rozsah, NCS a pod.) alebo zaslanie vzorky (v prípade premenlivej alebo meniacej sa farby jasne označte požadovaný odtieň).

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Alkalické spojivo môže rozpúšťať neželezné kovy.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.