• Funcosil WS

  Č. výrobku 061430

  Funcosil WS

  Vodou riediteľná hydrofóbna impregnácia na báze silánu a siloxánu

  LANG_VARIANTE
  0614 | Funcosil WS
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Výzor Mliečny, tekutý
  Hustota (20 °C) 1
  Hodnota pH Cca 7,0 neutrál
  Aktívna látka Silán/Siloxán
  Obsah aktívnej látky, % hmotnostne Cca 10
  Nosný materiál Voda

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Ochrana fasád pred nárazovým dažďom
  • Znižuje sklon k znečisteniu a sklon k zelenaniu
  • Obnova starších, dlhšiu dobu poveternostným vlyvom vystavených hydro fobizáciou
  • Porézne, minerálne stavebné materiály ako sú vápennopíeskové tehly, prírodný kameň, pohľadové murivo, minerálne omietky, pórobetón, a ľahčený betón
  • Následná impregnácia minerálnych farebných povlakov
  • U susedných alebo obsiahnutých zložiek chúlostivých na rozpůšťadlá, ako je polystyrén ( murivo s teplotne izolačným jadrom alebo zaťepľovacie systémy) alebo bitúmenu

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Odpudzuje vodu
  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Neobsahuje rozpúšťadlá
  • Odolný proti UV-žiareniu
  • Odolný proti alkáliám
  • Vynikajúci dlhodobý účinok
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

   • Prípravné práce

    Poškodenie podkladu, ako napr. praskliny, popraskané škáry, chybné napojenia, vzlínajúca a hygroskopická vlhkosť musia byť vopred odstránené.

    Čistenie sa musí vykonávať šetrne, napr. striekaním studenou alebo teplou vodou alebo čistením parou; v prípade odolných nečistôt použite techniku jemného tryskania alebo čistiace prostriedky Remmers (napr. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)).

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Impregnačný prostriedok nanášajte beztlakovým polievaním dosýta (zabráňte rozprašovaniu), aby po povrchu stavebného materiálu stekal 30 - 50 cm dlhý film kvapaliny..

    Každý úsek polievajte vo vodorovných serpentínach odspodu nahor.

    Postup niekoľkokrát (min. dvakrát) opakujte, kým podklad saje.

    Povrchy, ktoré neumožňujú aplikáciu postrekom, by sa mali vždy ošetrovať dobre namočeným štetcom.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

    Susediace plochy, ktoré nemajú byť prostriedkom napustené, možno očistiť do 1 hod. po aplikácii riedidlom V 101.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Nerezové nízkotlakové dopravné a striekacie zariadenia, kvapalinové čerpadlá, štetec, štetka a plyšový valček

   • Pracovné nástroje musia byť suché a čisté.

    Po práci a pred dlhšou prestávkou nástroje vyšistite vodou

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Approx. 500 ml - 1500 ml / m² per layer applied
   • Vápenno-piesková tehla, hladká: min. 0,5 l/m²
    Vápenno-piesková tehla hrubá: min. 0,7 l/m²
    Tehlové reliéfne murivo: min. 0,8 l/m²
    Tehla s hrubými pórmi: min. 1,5 l/m²
    Pórobetón: min. 1,3 l/m²
    Ľahký betón: min. 1,0 l/m²
    Prírodný kameň s jemnými pórmi: min. 0,8 l/m²
    Prírodný kameň s hrubými pórmi: min. 1,5 l/m²

   • Potreba impregnačného činidla sa musí zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche (1-2 m2)

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Nutné zaistiť nepriepustnosť vody za hydrofobiznou zónou

    Za prítomnosti škodlivých solí preveďte analýzu zasolenia.

    Vysoké koncentrácie solí môžu viesť k ťažkým škodám na materiáli, ktorým nemôže byť zabránené použitím impregnačného prostriedku.

     

    Skúška účinnosti:
    Nasiakavosť minerálnych stavebných materiálov môže byť testovaná pomocou pomocou Funcosil trubice podľa prof. Karstena ( Funcosil kufrík pre testovanie fasád, č. výrobku 4954).

    Vykonajte test účinnosti najskôr 6 týždňov po aplikácii.

    Na karbonátových prírodných kameňoch sa vyžaduje skúška účinnosti.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.