• iQ-Top

  Č. výrobku 022820

  iQ-Top

  Omietka regulujúca klímu

  LANG_VARIANTE
  0228 | starobiela (altweiß)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hodnota AW 0,834 kg/(m²h0,5)
  Reakcia na oheň Trieda A1
  Hrúbka vrstvy Jedna vrstva do 10 mm
  dve vrstvy do 15 mm
  Sypná hmotnosť Cca 0,8 kg/dm³
  w80 0,0146 m³/m³
  Zámesová voda Cca 6,5-7,5 l/20 kg
  Difúzia vodnej pary µ 12
  wsat 0,76 m³/m³
  Tepelná vodivosť λ dry 0,111 W/(m•K)
  Trieda pevnosti v tlaku CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • Armovacia a vrchná omietka v systéme iQ-Therm 2.0
  • Zlepšenie tepelného odporu obvodového muriva

  Vlastnosti

  • Reguluje klímu
  • Paropriepustný
  • Vysoko kapilárne aktívny
  • Vysoká schopnosť absorbcie vlhkosti
  • Hrúbka jednej vrstvy až 10 mm
  • Hrúbka dvoch vrstiev až 15 mm
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Minerálne, savé podklady vopred navlhčite.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Kontaktná vrstva

    Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.

     

    Armovacia vrstva

    Natiahnuť omietku zubovou stierkou v hrúbke 5-6 mm.

    V hornej tretine omietkovej vrstvy zapracujte armovaciu tkaninu, presah pásov tkaniny min. 10 cm.

     

    Úprava povrchu

    Druhú vrstvu nanášať vždy metódou mokré do mokrého.

    Naťahujte do hladka vhodným náradím.

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

    Príprava povrchu pre následné vrstvy škrabákom na brizolit po dostatočnom vyschnutí.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    V rohoch stavebných otvorov sa zabuduje dodatočné diagonálne armovanie.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Miešadlo, hladidlo, zubové hladidlo, hliníková sťahovacia lať, nerezové hladidlo, metla, murárska lyžica, plstené hladidlo

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx. 6.0 kg / cm thick layer / m²
   • Cca 6 kg/m²/cm hrúbky vrstvy

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Nepracujte na podkladoch ktoré sú zozadu nasiaknuté.

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Výrobný závod: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Düben

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.