• Betonhaut

  Č. výrobku 123061

  Betofix NBM

  Prípravok pre dodatočnú úpravu betónu

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) 1,00 g/cm³
  Farba Bielkastá
  Konzistencia Tekutý
  Hodnota pH Cca 9

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Prípravok pre dodatočnú úpravu betónových konštrukcií a betónu pre dopravné stavby
  • Pre prípady použitia VM a BM založené na TL NBM-StB 09

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Súčiniteľ utesnenia SM ≥ 85 %
  • Hodnota SRT (protisklz) ≥ 50 dielcov stupnice
  • Emulzia pripravená k použitiu
  • Neobsahuje rozpúšťadlá
  • Striekateľný
  • Na povrchu vytvára bariérový film.
  • Upozornenia pri spracovaní
   • Materiál sa nanáša na mierne vlhký betónový povrch.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Low pressure spraying
   • Airless striekacie zariadenia, nízkotlakové striekacie zariadenia

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 6 months
   • V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

  • Spotreba
   • Cca 150 ml/m²

  • Príklady použitia
   • Príklady použitia VM a BM na základe protokolu TL NBM-StB 09
    Čas nanášania na jemne vlhký povrch betónu

    M
    Betón pre pojazdné plochy (cestný betón s požiadavkami na protišmykovú odolnosť povrchu)
    VVM
    Všeobecná betónová konštrukcia (betón pre nepojazdné komponenty bez požiadaviek na protišmykovú odolnosť povrchu)
    BBM

  • Všeobecné upozornenia
   • Nevhodné pre medzioperačné následné ošetrenie.

    Pred aplikáciou náterov alebo stierky odstráňte všetky zbytky materiálu na povrchu betónu.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.