• PUR Hybrid OS pro

  Č. výrobku 605269

  PUR Hybrid OS pro

  Striekaná hydroizolácia v systémoch Remmers Deck OS 10 pro

  Informácie o výrobku

  Zložka A

  Hustota (20 °C) 1,0 g/cm³
  Viskozita (20 °C) Cca 1300 mPa s

  Zložka B

  Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viskozita (20 °C) Cca 2500 mPa s

  V zreagovanom stave

  Predĺženie pri pretrhnutí (DIN 53504 S2) Cca 300 %
  Tvrdosť podľa Shore A (DIN EN ISO 868) Cca 88 (po 5 dňoch pri teplote 23 °C)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Striekaná hydroizolácia v systéme Remmers Deck OS 10 pro

  Vlastnosti

  • Aplikácia iba strojovým nástrekom
  • Vysoko elastický
  • Premosťujúci trhliny
  • Tuhý
  • Vytvrdzuje pri nízkych teplotách
  • Rýchle nanášanie ďalších vrstiev
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.

    Podklad musí byť suchý.

    Prídržnosť podkladu musí byť v priemere najmenej 1,5 N/mm² (najnižšia prípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnosť v tlaku najmenej 25 N/mm².

    Vhodným podkladom sú povrchy ošetrené penetračným náterom napr. Epoxy Primer OS.

    Pri prekročení času alebo za nepriaznivých poveternostných podmienok (rosa, dážď) použite Remmers PUR Primer S (6062).

   • Prípravné práce

    U okrajov je nevyhnutne nutné zabezpečiť riadne zakotvenie.

    Pri nástreku chrániť okolie dôkladným zakrytím ochrannou fóliou, plachtou alebo kartónmi.

    Pri veterných podmienkach je nevyhnutné vykonať také ochranné opatrenia, aby nedošlo k únikom striekanej hmoty.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 8 °C max. 50 °C
   • Airless/airmix spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, podkladu a okolia: min. +8 °C do max. +50 °C.

   • Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.


    Parametre stroja

    Tlak na tryske:180 - 200 bar
    Teplota materiálu na tryske:ca. 75 - 80 °C

    Zložky aplikovať pomocou vhodnej zmiešavacej trysky.

    Materiál sa nanáša metódou "čerstvý do čerstvého", až sa docieli minimálna doporučená hrúbka vrstvy 2 mm alebo vyššia.

    Daný miešací pomer je nutné zafixovať a striktne dodržiavať.

    Nevyhnutným predpokladom kvalitného nástreku je bezchybný stav striekacieho zariadenia. Údržbu je nutné robiť dôkladne a pravidelne.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Airless/airmix spraying
   • Vhodné striekacie vysokotlakové zariadenie (2K).

   • Pracovné nástroje a popr. aj znečistenie ihneď odstrániť ešte v nevytvrdnutom stave pomocou riedidla V 103.

    Pri čistení dodržovať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • 2,1 – 2,2 kg/m² (na 2 mm hrúbky vrstvy)

  • Všeobecné upozornenia
   • Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreba boli vykonané v laboratórnych podmienkach ( 20°C) a so štandardnými odtieňmi. Pri stavebne podmienených podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.

    Z dôvodu rýchlej reakčnej doby je nutná dôkladná príprava a plánovanie pokládky.

    Počas práce chrániť okolie pred únikom kvapiek nástreku.

    Používať ochranu dýchacieho ústrojenstva!

    V prípade systémov Remmers Deck OS sa musí dodržiavať návod na spracovanie.

    Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Iba pre profesionálne využitie!

    Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.