• Funcosil IC

  Č. výrobku 071030

  Funcosil IC

  Vodou riediteľný bezrozpúšťadlový impregnačný krém na silanovej báze

  Informácie o výrobku

  Výzor Mliečny, biely, krémový
  Hustota (20 °C) Cca 0,90 g/cm³
  Bod vzplanutia Cca 74
  Hodnota pH Cca 8,0 neutrálny
  Aktívna látka Silány/siloxány
  Obsah aktívnej látky, % hmotnostne Cca 80
  Nosný materiál Voda

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Hĺbková hydro fobizácia betónu a železobetónu na stavbách mostov, ciest a pozemných stavbách
  • Chráni pred preniknutím posypovej soli
  • Ochrana proti poškodeniu mrazom a posypovou soľou

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Zlepšuje mrazuvzdornosť / posypovej soli
  • Odpudzuje vodu
  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Vysoko koncentrovaný (obsah účinných látok cca 80%)
  • Odolný proti alkáliám
  • Vynikajúci dlhodobý účinok
  • Testované podľa ZTV-IGN, TL / TP OS-A a DafStb, RL-SIB OS 1
  • Uvedené v sozname BASt
  • Jednoduchá,presná aplikácia bez strát
  • Výborne preniká do hĺbky
  • Neobsahuje rozpúšťadlá
  • Odolný proti UV-žiareniu
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

   • Prípravné práce

    Poškodenie podkladu, ako napr. praskliny, popraskané škáry, chybné napojenia, vzlínajúca a hygroskopická vlhkosť musia byť vopred odstránené.

    Čistenie sa musí vykonávať šetrne, napr. striekaním studenou alebo teplou vodou alebo čistením parou; v prípade odolných nečistôt použite techniku jemného tryskania alebo čistiace prostriedky Remmers (napr. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)).

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Impregnačný prostriedok nanášajte do kríža pomocou vhodného nástroja

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Aby nebolo narušené tuhnutie betónu, mal by byť betón hydrofobizovaný najmenej dva, najlepšie však štyri týždně po výrobe

    Materiál by nemal byť v priamom kontakte s asfaltom.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

    Susediace plochy, ktoré nemajú byť prostriedkom napustené, možno očistiť do 1 hod. po aplikácii riedidlom V 101.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller
   • Plyšový valček s dlhým vlasom, štetec.

   • Pracovné nástroje musia byť suché a čisté.

    Po práci a pred dlhšou prestávkou nástroje vyšistite vodou

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 200 ml - 500 ml Total / m²
   • V závislosti od pórovitosti: cca 0,2 - 0,5 l/m²

   • Potreba impregnačného činidla sa musí zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche (1-2 m2)

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Nutné zaistiť nepriepustnosť vody za hydrofobiznou zónou

    Za prítomnosti škodlivých solí preveďte analýzu zasolenia.

    Vysoké koncentrácie solí môžu viesť k ťažkým škodám na materiáli, ktorým nemôže byť zabránené použitím impregnačného prostriedku.

    Podmienkou optimálnej funkcie je správna spotreba; tá je závislá vždy na porozite a vlhkosti podkladu.

    Skúška účinnosti:
    Nasiakavosť minerálnych stavebných materiálov môže byť testovaná pomocou pomocou Funcosil trubice podľa prof. Karstena ( Funcosil kufrík pre testovanie fasád, č. výrobku 4954).

    Vykonajte test účinnosti najskôr 6 týždňov po aplikácii.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.