Č. výrobku 105525

  Betofix HQ3 CP

  Vysokopevnostná, napučiavajúca injektážna malta, opravná malta a malta na osadzovanie anód na katódovú ochranu pred koróziou

  LANG_VARIANTE
  1055 | Betofix HQ3 CP
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Reakcia na oheň Trieda A1 (DIN EN 13501)
  Pevnosť v tlaku 1d = > 50 N/mm²
  7 dní = > 85 N/mm²
  28 dní = > 95 N/mm²
  90 dní = > 110 N/mm²
  Klasifikácia tried vlhkostnej záťaže W0, WF, WA
  Tekutosť Po 5 min: ≥ 650 mm
  Po 30 min: ≥ 600 mm
  Po 60 min: ≥ 550 mm
  Po 90 min: ≥ 550 mm
  (*Pre stanovenie vyťažiteľnosti je čas toku 150 s).
  Hustota čerstvej maltovej zmesi Cca 2,3 kg/dm³
  Veľkosť zrna 3 mm
  Konzistencia po namiešaní Cca 20 cm (rozmer nastavenia)
  Napúčanie po 24 hod. ≥ 0,5 obj. %
  Hrúbka vrstvy 15 - 150 mm
  Zámesová voda Cca 9,6 % zodpovedá 2,4 l/25 kg
  Kvalifikácia stupňa vplyvu prostredia Podľa EN 206-1/DIN 1045-2: XC1 - XC4, XD1 - XD3, XO XS1 - XS3, XF1 - XF4* XA1 - XA2, XM1* - XM2* *Triedy expozície XM1, XM2 a XF4 sú vylúčené z Rili - VeBMR.
  Trieda rozliatia f1
  Trieda zmršťovania SKVM I
  Trieda počiatočnej pevnosti A (pri 20 °C)
  Trieda pevnosti v tlaku C 70/85

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Anodická zalievacia malta v prípade "katodickej ochrany proti korózii"
  • Do interiéru a exteriéru
  • Minerálne podklady v suchej, vlhkej, mokrej oblasti a v oblasti pod vodou
  • Zálievková a výplňová malta pod stroje, oceľové konštrukcie, železničné koľaje, veterné elektrárne (turbíny) a mostné ložiská
  • Vyplnenie škár medzi prefabrikovanými dielmy, časťami prefabrikovaných dielov a pivničných podláh
  • Zálievka ( výplň) pre dynamicky namáhané základné prvky
  • V malej miere k sanácii betónových konštrukcii
  • Pre vyplnenie veľkých dutín v betónových dielcoch v súlade s 3. revíziou RiLi-SIB

  Vlastnosti

  • Vysoká počiatočná a konečná pevnosť
  • Vysoká odolnosť proti karbonatácii
  • Napučiavacia (expanzívna)
  • Nepriepustný pre vodu
  • Zabraňuje korózii
  • Veľkosť zrna: 3 mm
  • Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: ≥105N/mm²
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

    Povrch odkryť až do blízkosti viditeľného kameniva

    Odtrhová pevnosť musí byť > 1,5N/mm2

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar pump / Curtain coating
   • Pokiaľ je to nutné, použite debnenie

    Zalievať bez prerušenia z jednej strany alebo rohu

    Ak je to nutné, dodatočne rozvibrujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar pump / Curtain coating
   • Miešacie zariadenie: dvojhriadeľový miešač, miešač s núteným obehom
    Pri použití miešacieho čerpadla použite dávkovač.

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 2.1 kg / l void
   • Cca 2,1 kg/dm³

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Vlastnosti výrobku boly stanovené v laboratórných podmienkách podľa DAfStb Rili - VeBMR.

    Alkalické spojivo môže rozpúšťať neželezné kovy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.