• V-893-Verzögerer

  Č. výrobku 198105

  V-893-Verzögerer

  Pomalé riedidlo na zlepšenie rozlievateľnosti

  LANG_VARIANTE
  1981 | V-893-Verzögerer
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 0,96 g/cm³
  Zápach Typický pre tento druh výrobku
  Prietokový pohárik (20° C, DIN 4) Cca 12

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • For professional users only
  • Riedenie PUR-lakov
  • Ľahké natieranie veľkých plôch aj pri vysokých teplotách
  • Aplikácia PUR lakov natieraním/valčekovaním
  • Nastavenie NC moridiel (aplikácia natieraním)

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Pomalé odparovanie
  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.

  • Spotreba
   • Podľa potreby

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.