• PUR H-280 Hardener
  • PUR H-280 Hardener

  Č. výrobku 197502

  PUR H-280-Härter

  Svetlostály izokyanát na vytvrdzovanie PUR lakov

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) Cca 0,98 g/cm³
  Zápach Typický pre daný druh
  Prietokový pohárik (20° C, DIN 4) Cca 15

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • For professional users only
  • K vytvrdeniu 2K PUR lakov v uvedenom pomere miešania
  • Bielené dreviny

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Svetlostály
  • Bez aromátov
  • Nepodlieha povinnosti absolvovať školenie v súlade s nariadením EÚ 2020/1149
  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Izokyanáty reagujú na vlhkosť vzduchu, balenia tužidla preto vždy vzduchotesne uzavrite.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • V uvedenom pomere miešania pridať do laku

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.