Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje (ďalej tiež „údaje“) spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu a za účelom zaistenia funkčného a užívateľsky prívetivého internetového prostredia, slúžiaceho k poskytovaniu služieb.

Podľa čl. 4 nariadenia (EU) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“), sa „spracúvaním“ rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

Týmto prehlásením o ochrane osobných údajov Vás informujeme najmä o druhu, rozsahu, účele, dobe a právnom základe spracúvania osobných údajov v prípadoch, kedy buď my sami, alebo spoločne s inými subjektami rozhodujeme o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Ďalej Vás informujeme o cudzích nástrojoch, ktoré používame za účelom optimalizácie a zvýšenia užívateľskej kvality, pokiaľ nimi iné subjekty spracúvajú osobné údaje na vlastnú zodpovednosť.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov je rozdelené nasledovne:

  • Informácie o našej spoločnosti (prevádzkovateľ osobných údajov)
  • Práva dotknutých osôb

III. Informácie o spracúvaní osobných údajov

I. Informácie o našej spoločnosti (prevádzkovateľ osobných údajov)

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:

Remmers s.r.o.

Kynceľová 1011

974 01 Kynceľová

Telefón: +421 48 333 71 00

E-mail: info@remmers.sk

Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, vložka 39537/S

Kontaktné údaje na GDPR špecialistov:

Ing. Richard Čerňanský

Kynceľová 1011

974 01 Kynceľová

Telefón: +421 915 400 868

E-mail: cernansky@remmers.sk

Ing. Ján Svocák

Kynceľová 1011

974 01 Kynceľová

Telefón : +421 919 439 555

E-mail: svocak@remmers.sk

II. Práva dotknutých osôb

Vzhľadom k spracúvaniu osobných údajov spôsobom a v rozsahu opísanom nižšie majú dotknuté osoby právo:

  • na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú či nie sú spracúvané, a pokiaľ je tomu tak, právo na prístup k týmto osobným údajom a na informácie o spracúvaných osobných údajoch, ako i na kópie spracúvaných osobných údajov (podľa čl. 15 GDPR);
  • na opravu alebo doplnenie nepresných, resp. neúplných osobných údajov (podľa čl. 16 GDPR);
  • na okamžitý výmaz osobných údajov, ktoré sa ich týkajú (podľa čl. 17 GDPR), s výnimkou prípadov, kedy je spracúvanie nevyhnutné podľa čl. 17 odst. 3 GDPR, a ďalej na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR;
  • na získanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli prevádzkovateľovi, a na odovzdanie týchto osobných údajov inému prevádzkovateľovi (podľa čl. 20 GDPR);
  • na podanie sťažnosti u niektorého dozorného úradu, pokiaľ sa domnievajú, že spracúvaním ich osobných údajov je porušené GDPR (podľa čl. 77 GDPR).

Prevádzkovateľ osobných údajov je ďalej povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým osobné údaje poskytol, o akejkoľvek oprave alebo výmaze osobných údajov, alebo obmedzení spracúvania, ktoré prebehne na základe čl. 16, 17 odst. 1 alebo 18 GDPR. To neplatí v prípade, že takéto oznámenie nebude možné alebo bude spojené s neprimeranými nákladmi. Bez ohľadu na túto skutočnosť však majú dotknuté osoby vždy právo na informáciu o týchto príjemcoch.

Rovnako tak majú podľa čl. 21 GDPR dotknuté osoby právo na pripomienku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, pokiaľ sú osobné údaje prevádzkovateľom spracúvané podľa čl. 6 odst. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Najmä je prípustná námietka proti spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu.

III. Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvané pri používaní nášho internetového prostredia sú vymazávané alebo blokované, akonáhle odpadne účel ich uloženia, a zároveň pokiaľ výmazu osobných údajov nebráni žiadna zákonná povinnosť ich uchovávania a nižšie vo vzťahu k jednotlivým operáciám spracúvania nie je stanovené inak.

Údaje serverov

Z technických dôvodov, najmä za účelom zaručenia bezpečného a stabilného internetového prostredia, sú nám, resp. nášmu poskytovateľovi, Vašim internetovým prehliadačom zasielané osobné údaje. Týmito tzv. serverovými logovacími súbormi sú zabezpečované o.i. typ a verzie Vášho internetového prehliadača, operačný systém, webová stránka, z ktorej ste prešli do nášho internetového prostredia, resp. na našu internetovú stránku (Referrer URL), webová stránka nášho internetového prostredia, ktorú navštívite, dátum a čas príslušného prístupu, ako aj IP adresa internetového pripojenia, z ktorého využívanie nášho internetového prostredia prebieha.

Tieto takto zisťované údaje sú prechodne ukladané, nie však spoločne s Vašimi ostatnými údajmi.

Uvedené ukladanie prebieha na právnom základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní, stabilite, funkčnosti a bezpečnosti nášho internetového prostredia.

Pokiaľ nie je treba žiadne ďalšie uchovávanie k dôkazným účelom, sú údaje najneskôr po siedmych dňoch vymazané. Inak sú údaje až do úplného vyjasnenia incidentu celkom, alebo čiastočne vyňaté z výmazu.

Cookies

a) Session-Cookies

V našom internetovom prostredí používame tzv. Cookies. Cookies sú malé textové súbory alebo iné technológie ukladania, ktoré Vami používaný internetový vyhľadávač ukladá na Vašom koncovom zariadení. Týmito Cookies sú v individuálnom rozsahu spracúvané niektoré Vaše informácie, ako napríklad údaje Vášho vyhľadávača, polohy či miesta alebo Vašej IP adresy.

Týmto spracúvaním je naše internetové prostredie užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie, pretože spracúvanie umožňuje napr. reprodukciu nášho internetového obsahu v rôznych jazykoch alebo ponuku funkcie nákupného košíka.

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokiaľ sú tieto údaje Cookies spracúvané za účelom uzatvorenia alebo splnenia zmluvy.

Pokiaľ spracúvanie neslúži účelu uzatvorenia alebo splnenia zmluvy, spočíva náš oprávnený záujem v zlepšovaní funkčnosti nášho internetového prostredia. Právnym základom je potom čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

So zatvorením Vášho internetového prehliadača dochádza k výmazu týchto Session-Cookies.

b) Cookies tretích strán

V našom internetovom prostredí sú ďalej používané tiež Cookies partnerských subjektov, s ktorými spolupracujeme za účelom reklamy, analýzy alebo funkčnosti nášho internetového prostredia.

Viac detailov, najmä k účelom a právnym základom spracúvania takýchto Cookies tretích strán, získate z nižšie uvedených informácií.

c) Možnosť odstránenia

Inštaláciu Cookies môžete nastavením Vášho internetového vyhľadávača zabrániť alebo ich obmedziť. Rovnako tak môžete už uložené súbory Cookies kedykoľvek vymazať. Konkrétne kroky a opatrenia k tomu potrebné však závisia na Vašom konkrétnom internetovom prehliadači. Pri Vašich dotazoch prosím preto použite funkciu nápovedy, alebo dokumentáciu Vášho internetového prehliadača, alebo sa obráťte na jeho výrobcu, resp. podporu. V tzv. Flash-Cookies však spracúvanie nemôže byť zamedzené cez nastavenie prehliadača. Namiesto toho musíte zmeniť nastavenie Vášho Flash-Player. Rovnako v tomto prípade konkrétne kroky a potrebné opatrenia závisia na Vami používanom type Flash-Player. Pri Vašich dotazoch prosím preto rovnako použite funkciu nápovedy, alebo dokumentáciu Vášho Flash-Playeru, alebo se obráťte na výrobcu, resp. užívateľskú podporu.

Pokiaľ inštaláciu Cookies zamedzíte alebo ich obmedzíte, môže to viesť k tomu, že všetky funkcie nášho internetového prostredia nebudú použiteľné v plnom rozsahu.

Newsletter

Pokiaľ sa prihlásite k odberu nášho informačného Newslettera zadarmo, budú nám odovzdávané údaje, na ktoré budete dopytovaný, a to Vaša e-mailová adresa, ako aj voliteľná opcia – Vaše meno a Vaša adresa. Súčasne si uložíme IP adresu internetového pripojenia, z ktorého do nášho internetového prostredia vstupujete, ako i dátum a čas Vášho prihlásenia. V rámci ďalšej operácie prihlásenia si vyžiadame Váš súhlas so zaslaním informačného Newslettera, konkrétne opíšeme jeho obsah a odkážeme na toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Údaje pri tom zisťované budú používané výhradne k zasielaniu informačného Newslettera – preto tiež nie sú ďalej odovzdávané tretím stranám.

Právnym základom spracúvania je v tomto prípade čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Súhlas so zasielaním informačného Newslettera môžete podľa čl. 7 odst. 3 GDPR kedykoľvek odvolať. O odvolaní Vášho súhlasu nás musíte iba upovedomiť alebo potvrdiť link pre odhlásenie odberu obsiahnutom v každom Newsletteri.

Kontaktovanie

Pokiaľ s nami cez kontaktný formulár alebo e-mail vstúpite do kontaktu, budú Vami pritom uvedené údaje použité k spracúvaniu Vašej požiadavky. Uvedené údaje sú k spracúvaniu a vyhotoveniu Vašej požiadavky nevyhnutné – bez ich poskytnutia totižto nemôžeme Vašej požiadavke vyhovieť, popr. jej môžeme vyhovieť čiastočne.

Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše údaje sú vymazané, akonáhle je Vaša požiadavka vybavená a výmazu zároveň nebráni žiadna zákonná povinnosť uchovávania, ako napr. v prípade nasledujúceho plnenia zmluvy.

Príspevky užívateľov, komentáre a hodnotenia

Ponúkame Vám, že na našich internetových stránkach zverejníme dotazy, odpovede, názory alebo hodnotenia (ďalej tiež „príspevky“). Pokiaľ túto ponuku využijete, spracujeme a zverejníme Váš príspevok, dátum a čas jeho zadania, ako i Vami prípadne uvedený pseudonym.

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať podľa čl. 7 odst. 3 GDPR (s účinkom do budúcna). O odvolaní Vášho súhlasu nás musíte iba upovedomiť.

Ďalej spracovávame tiež Vašu IP adresu a e-mailovú adresu. IP adresa je spracúvaná, pretože máme oprávnený záujem zavádzať a podporovať ďalšie kroky v prípade, že Váš príspevok zasahuje do práv tretích strán a/alebo je protiprávny.

Právnym základom je v tomto prípade čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem je založený na ochrane našich práv a právom chránených záujmov.

Google Analytics

V našom internetovom prostredí používame Google Analytics. Jedná sa o služby webovej analýzy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej tiež „Google“).

Certifikácie podľa EU-USA štítu na ochranu súkromia („EU-US Privacy Shield“):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že predpisy upravujúce ochranu osobných údajov EU budú dodržané aj pri spracúvaní osobných údajov v USA.

Služba Google Analytics slúži k analýze užívateľského správania v rámci nášho internetového prostredia. Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácií a ekonomickej prevádzke nášho internetového prostredia.

Užívateľské údaje a informácie vzťahujúce sa k užívateľom, ako napr. IP adresa, miesto, čas alebo počet návštev nášho internetového prostredia sú prenášané na server Google v USA, kde sú ukladané. Google Analytics však používame spoločne s funkciou tzv. anonymizácie. Touto funkciou kráti google IP adresu už v rámci EU, resp. EHS.

Takto zisťované údaje sú ďalej využívané zo strany Google, aby nám poskytli k dispozícii vyhodnotenie o návštevách nášho internetového prostredia, ako aj o doterajších užívateľských aktivitách. Tieto údaje môžu byť tiež využívané k tomu, aby boli poskytované ďalšie služby, ktoré súvisia s užívaním nášho internetového prostredia, alebo používaním internetu.

Google uvádza, že IP adresu nespojuje s ostatnými údajmi. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany údajov má pre Vás Google uvedené pod

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners,

a to rovnako k možnostiam, ako užívaniu údajov zabrániť.

Naviac Google pod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

vedľa ďalších informácií k tejto problematike ponúka tzv. deaktivačný Add-on. Add-on sa dá inštalovať bežnými internetovými prehliadačmi a poskytuje Vám rozsiahlu možnosť kontroly nad údajmi, ktoré Google pri monitorovaní nášho internetového prostredia vyvoláva. Add-on oznámi JavaScript (ga.js) od Google Analytics, že údaje týkajúce sa návštevy nášho internetového prostredia nemajú byť posunuté Google Analytics. To však nezabraňuje tomu, aby údaje boli posunuté nám alebo iným službám webovej analýzy, či a popr. aké ďalšie služby webovej analýzy budeme uvádzať, zistíte ďalej tiež v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.

Google-Maps

V našom internetovom prostredí používame Google Maps k znázorneniu našej polohy, ako aj k vytvoreniu popisu trasy. Jedná sa o služby Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej tiež „Google“).

Certifikácie podľa EU-USA štítu na ochranu súkromia („EU-US Privacy Shield“):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že predpisy upravujúce ochranu osobných údajov EU budú dodržiavané aj pri spracúvaní osobných údajov v USA.

Pokiaľ vyvoláte komponenty Google Maps napojené na naše internetové prostredie, Google cez Váš internetový prehliadač uloží na Vašom koncovom zariadení Cookie. Aby sme zobrazili našu polohu a vytvorili popis trasy, sú spracúvané Vaše užívateľské nastavenia a údaje. Pri tom nemôžeme vylúčiť, že ich použije server Google v USA.

Právnym základom spracovania je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem je založený v optimalizácií funkčnosti nášho internetového prostredia.

Vďaka takto nadviazanému spojeniu s Google môže Google zistiť, z ktorej webovej stránky bola Vaša požiadavka odoslaná a na ktorú IP adresu má byť popis trasy zaslaný.

Pokiaľ s týmto spracúvaním nesúhlasíte, máte možnosť inštalácii Cookies odpovedajúcej nastaveniam vo Vašom internetovom prehliadači zabrániť. Detaily k tejto problematike nájdete vyššie v sekcii „Cookies“.

Okrem toho prebieha užívanie Google Maps, ako aj údajov získaných cez Google Maps podľa užívateľských podmienok Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de a obchodných podmienok pre Google Maps. https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Google k tomuto poskytuje rozsiahlejšie informácie pod https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy

Fonty Google

V našom internetovom prostredí používame k zobrazeniu externých fontov písma fonty Google Fonts. Jedná sa o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej tiež „Google“).

Certifikácie podľa EU-USA štítu na ochranu súkromia („EU-US Privacy Shield“):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že predpisy upravujúce ochranu osobných údajov EU budú dodržiavané i pri spracúvaní osobných údajov v USA.

Aby bolo v našom internetovom prostredí umožnené zobrazovanie určitých druhov písma, nadviaže sa pri vyvolaní nášho internetového prostredia spojenie so serverom Google v USA.

Právnym základom spracúvania je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v optimalizácií a ekonomickej prevádzke nášho internetového prostredia.

Vďaka takto nadviazanému spojeniu s Google môže Google zistiť, z ktorej webovej stránky bola Vaša požiadavka odoslaná a na ktorú IP adresu má byť zobrazené písmo odovzdané.

Google k tomuto poskytuje rozsiahlejšie informácie pod https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy,

a to rovnako k možnostiam, ako užívaniu údajov zabrániť.

„Facebook“-Social-Plug-in

V našom internetovom prostredí používame Plug-in sociálnej siete Facebook. Pri Facebooku sa jedná o internetovú službu spoločnosti facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EU je táto služba prevádzkovaná Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko (ďalej obe spoločnosti nazývané spoločne „Facebook“).

Certifikácie podľa EU-USA štítu na ochranu súkromia („EU-US Privacy Shield“):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Google garantuje, že predpisy upravujúce ochranu osobných údajov EU budú dodržané i pri spracúvaní osobných údajov v USA.

Právnym základom spracúvania je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšení kvality nášho internetového prostredia.

Rozsiahlejšie informácie o možných Plug-in, ako aj o ich funkciách má pre Vás Facebook k dispozícií pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pokiaľ je Plug-in uložený na niektorej z Vami navštívených stránok nášho internetového prostredia, stiahne si internetový prehliadač znázornenie Plug-in zo serveru Facebooku v USA. Z technických príčin je pritom nutné, aby Facebook spracúval Vašu IP adresu. Vedľa toho sú však evidované aj dátum a čas návštevy našich internetových stránok.

Pokiaľ by ste boli prihlásený na Facebooku, zatiaľ čo navštívite našu internetovú stránku vybavenú s Plug-in, sú informácie nazhromažďované o Vašej konkrétnej návšteve pomocou Plug-in Facebookom rozpoznané. Takto zhromaždené informácie Facebook pridelí k Vášmu tamojšiemu osobnému užívateľskému účtu. Pokiaľ teda napríklad na Facebooku použijete tzv. tlačidlo „Páči sa mi“ , je tento údaj uložený vo Vašom facebookovom užívateľskom účte a popr. zverejnený cez platformu Facebook. Pokiaľ tomu chcete zabrániť, musíte sa buď pred návštevou nášho internetového prostredia z Facebooku odhlásiť alebo použitím Add-ons pre Váš internetový prehliadač zabrániť, aby bolo zavedenie Facebook-Plug-in blokované.

Rozsiahlejšie informácie o zbere a užívaní údajov, ako i o Vašich právach a možnostiach ochrany má Facebook k dispozícii v pokynoch k ochrane osobných údajov, ktoré je možné si stiahnuť pod https://www.facebook.com/policy.php.

YouTube

V našom internetovom prostredí používame YouTube. Jedná sa o videoportál YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (ďalej tiež „YouTube“).

YouTube je dcérska spoločnosť Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej tiež „Google“).

Certifikácie podľa EU-USA štítu na ochranu súkromia („EU-US Privacy Shield“):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google, ako aj jeho dcérska spoločnosť YouTube, garantuje, že predpisy upravujúce ochranu osobných údajov EU budú dodržiavané aj pri spracúvaní osobných údajov v USA.

YouTube používame spolu s funkciou „Rozšíreného režimu ochrany osobných údajov“, aby sme Vám mohli zobrazovať videá. Právnym základom spracúvania je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšení kvality nášho internetového prostredia. Funkcia „Rozšíreného režimu ochrany osobných údajov“ podľa informácií od YouTube spôsobuje, že nižšie špecifikované údaje sú posúvané serveru YouTube iba vtedy, keď video skutočne spustíte.

Bez tejto „Rozšírenej ochrany osobných údajov“ sa nadviaže spojenie so serverom YouTube v USA, akonáhle zobrazíte niektorú z našich internetových stránok, na ktorej je video YouTube umiestnené.

Toto spojenie je nevyhnutné, aby bolo možné video na našej internetovej stránke cez Váš internetový prehliadač zobraziť. V rámci nej YouTube zisťuje a spracúva minimálne Vašu IP adresu, dátum vrátane presného času, ako aj Vami navštívenú internetovú stránku. Okrem toho je tiež nadviazané spojenie s reklamnými sieťami Google „DoubleClick“.

Pokiaľ by ste boli súčasne prihlásený na YouTube, priradí YouTube informácie o spojení k Vášmu účtu YouTube. Pokiaľ tomu chcete zabrániť, musíte sa buď pred návštevou nášho internetového prostredia z YouTube odhlásiť alebo vykonať vo Vašom užívateľskom účte YouTube odpovedajúce nastavenia.

Za účelom funkčnosti a analýzy užívateľského chovania YouTube trvale na Vašom koncovom zariadení cez Váš internetový prehliadač ukladá Cookies. Pokiaľ s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť ukladania Cookies nastavením Vášho internetového prehliadača zabrániť. Bližšie informácie nájdete vyššie v sekcii „Cookies“.

Rozsiahlejšie informácie zbere a užívaní údajov, ako i o Vašich právach a možnostiach ochrany má Google k dispozícií v pokynoch ochrany osobných údajov pod https://policies.google.com/privacy.

Na prehrávanie YouTube videí na webových stránkach používáme služby YouTube API. Ďalšie informácie o podmienkach poskytovania týchto služieb nájdete tu: https://www.youtube.com/t/terms

Google AdWords s Conversion-Tracking

V našom internetovom prostredí používame reklamné komponenty Google AdWords spoločne s tzv. Conversion-Tracking. Jedná sa o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej tiež „Google“).

Certifikácie podľa EU-USA štítu na ochranu súkromia („EU-US Privacy Shield“):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že predpisy upravujúce ochranu osobných údajov EU budú dodržiavané i pri spracúvaní osobných údajov v USA.

Conversion-Tracking používame k cielenej reklame na našu ponuku. Právnym základom spracúvania je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácií a ekonomickej prevádzke nášho internetového prostredia.

Pokiaľ kliknete na zobrazenie zapnuté Google, uloží nami nasadený Conversion-Tracking na Vašom koncovom zariadení Cookie. Tieto takzvané Conversion-Cookies strácajú uplynutím 30 dní svoju platnosť a okrem iného neslúžia k Vašej osobnej identifikácií.

Pokiaľ je Cookie ešte platný a Vy navštívite nejakú stránku nášho internetového prostredia, môžeme ako my, tak aj Google vyhodnotiť, že ste klikli na inzerciu umiestnenú na Google, pričom následne budete presmerovaný do nášho internetového prostredia.

Vďaka takto získaným údajom nám Google vytvorí štatistiku o návšteve nášho internetového prostredia. Naviac tým obdržíme informácie o počte užívateľov, ktorý na našu inzerciu klikli, ako aj o následne otvorených stránkach nášho internetového prostredia. Ani my, ani tretie strany, ktoré tiež používajú Google-AdWords, Vás však nebudú schopní touto cestou identifikovať.

Odpovedajúcim nastavením Vášho internetového prehliadača môžete naviac inštalácii Cookies zabrániť alebo ju obmedziť. Súčasne môžete už uložené Cookies kedykoľvek vymazať. Kroky a opatrenia, ktoré sú k tomu potrebné, však závisia na konkrétnom Vami používanom internetovom prehliadači. Pri dotazoch preto prosím používajte funkciu nápovedy alebo dokumentáciu Vášho internetového prehliadača, alebo sa obráťte na jeho výrobcu, resp. podporu.

Google k tomu poskytuje rozsiahlejšie informácie

pod https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/,

a to o.i. rovnako k možnostiam zakázania používania údajov.

Funkcia Google: Google Remarketing alebo "Podobné cieľové skupiny"

V našom internetovom prostredí používame funkcie Remarketing alebo „Podobné cieľové skupiny“. Jedná sa o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej tiež „Google“).

Certifikácie podľa EU-USA štítu na ochranu súkromia („EU-US Privacy Shield“):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že predpisy upravujúce ochranu osobných údajov EU budú dodržiavané aj pri spracúvaní osobných údajov v USA.

Túto funkciu používame, aby sme využívali personalizovanú reklamu na internetových stránkach tretích strán, ktoré sú taktiež zúčastnené v reklamnej sieti Google.

Právnym základom spracúvania je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácií a ekonomickej prevádzke nášho internetového prostredia.

Aby mohla byť reklamná služba zabezpečená, ukladá Google v priebehu Vašej návštevy nášho internetového prostredia cez Váš internetový prehliadač na Vašom koncovom zariadení Cookie s číselnou postupnosťou. Tento Cookie zaznamenáva v anonymizovanej forme ako Vašu návštevu, tak aj používanie nášho internetového prostredia.

Osobné údaje pritom nie sú odovzdávané ďalej. Pokiaľ opätovne navštívite internetové prostredie tretej strany, ktorá rovnako používa reklamnú sieť Google, objaví sa zobrazenie reklám, ktoré vykazujú vzťah k nášmu internetovému prostrediu, resp. k našim ponukám.

Trvalú deaktiváciu tejto funkcie pre najbežnejšie internetové prehliadače ponúka Google cez

https://www.google.com/settings/ads/plugin

Browser-Plugin

Rovnako tak môže byť používanie Cookies určitých poskytovateľov deaktivované napr. cez http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

alebo http://www.networkadvertising.org/choices/ cez Opt-out.

Prostredníctvom tzv. Cross-Device-Marketingu môže Google sledovať Vaše užívateľské chovanie za určitých okolností aj cez viac koncových zariadení, takže Vám personalizovaná reklama môže byť zobrazená aj vtedy, keď zmeníte koncové zariadenie. To však predpokladá, že ste súhlasili s prepojením Vašich operácií prehliadača s Vaším aktuálnym účtom Google.

Rozsiahlejšie informácie k Google Remarketingu ponúka Google pod http://www.google.com/privacy/ads/

Uchádzanie sa o pracovné miesto online / zverejňovanie voľných pracovných miest

Ponúkame Vám, aby ste sa u nás cez naše internetové prostredie uchádzali o pracovné miesto. Pri digitálnych žiadostiach o miesto elektronicky zbierame a spracúvame Vaše údaje uchádzača a údaje žiadosti za účelom realizácie výberového konania.

Právnym základom pre toto spracúvanie je čl. 88 odst. 1 GDPR.

Pokiaľ je po výberovom konaní uzatvorená pracovná zmluva, ukladáme Vaše údaje odovzdané nám v rámci Vášho uchádzania sa o pracovnú pozíciu do Vašej osobnej zložky za účelom štandardných organizačných a správnych procesov, a to samozrejme za dodržovania povinností plynúcich z príslušných právnych predpisov.

Právnym základom pre toto spracúvanie je rovnako čl. 88 odst. 1 GDPR.

Pri odmietnutí žiadosti o zamestnanie nám odovzdané údaje automaticky vymažeme okamžite po oznámení odmietnutia. Výmaz však neprebehne, pokiaľ právne predpisy požadujú, aby údaje boli uchovávané počas dlhšej doby (napr. do ukončenia súdneho konania).

Právnym základom spracúvania je v tomto prípade čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v ochrane našich práv a právom chránených záujmov.

Pokiaľ budete výslovne súhlasiť s ukladaním Vašich údajov po dlhšiu dobu, napr. za účelom Vášho zaradenia do databázy uchádzačov alebo záujemcov, budú Vaše údaje ďalej spracúvané na základe Vášho súhlasu. Právnym základom spracúvania je potom čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Váš súhlas však samozrejme môžete kedykoľvek podľa čl. 7 odst. 3 GDPR odvolať (s účinkami do budúcna).

V Kynceľovej, dňa 1.1.2021

Ing. Richard Čerňanský

konateľ

Ing. Ján Svocák

konateľ