Employees in the laboratory©

Výskum a vývoj

Vývoj ekologických a trvalo udržateľných produktových systémov

Ešte žiadna inovácia z neba nespadla

Viac ako 80 odborných pracovníkov na našich oddeleniach výskumu a vývoja sa zaoberá inovatívnymi, ekologickými a voči zdrojom šetrnými produktovými systémami na ochranu a zachovanie stavebných dielov a budov.

Spoločnosť Remmers už dokázala pretaviť inovatívne nápady do úspešných produktov v mnohých podporných projektoch. Ako vynikajúci príklad môžeme uviesť modelový zámer „Ochrana kamenných povrchov aplikáciou elastických esterov kyseliny kremičitej“ (Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU, Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie), Osnabrück, AZ 09445).

Remmers je aj momentálne partnerom v mnohých národných a európskych podporovaných projektoch:

  • Projekt nemeckého spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum „HelioClean“
  • Projekt nemeckého spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum „Studená keramika“
  • Projekt nemeckého spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum „NanoLambda“
  • Projekt EÚ „3Encult“

Projekt nemeckého spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum – FKZ: 03X0069C

Projekt HelioClean® je realizovaný v rámci „Stratégie hightech“ nemeckého spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF) ako súčasť rámcového programu „Materiálové inovácie pre priemysel a spoločnosť – WING“ na tému „Nanotechnológia v stavebníctve – NanoTecture: Docielenie vyšších úspor zdrojov/energetických úspor a výkonov a nových funkcií pod vedením realizátora projektu Jülicha (PTJ).

Partneri: Kronos International Inc., Remmers GmbH, IBU-tec GmbH, Dyckerhoff AG, Erlus AG, Leibnizova univerzita v Hannoveri, Technická univerzita v Drážďanoch, Univerzita v Kasseli

Obsahom trojročného projektu je katalytický rozklad škodlivých látok znečisťujúcich ovzdušie s využitím slnečného svetla na povrchu stavebných materiálov fungujúcich na báze nanotechnológie. Pozitívny vedľajší účinok funkcionalizácie je samočistiaci efekt, ktorý zabraňuje tvorbe biofilmu a s tým spojenej biologickej korózii stavebných materiálov.

HelioClean® je koncipovaný interdisciplinárne a spája odborné znalosti troch univerzít a piatich priemyselných partnerov (pozri časť Partneri). Prepojenie univerzitného a priemyselného výskumu má viesť k výraznému zvýšeniu účinnosti fotokatalyzátora aj v málo osvetlených oblastiach a k zväčšeniu účinnej plochy fotokatalyzátora v matici stavebného materiálu. Konečným výsledkom majú byť cenovo výhodnejšie stavebné materiály a stavebné chemické produkty, ktorých účinnosť navyše výrazne presiahne efektivitu existujúcich produktov.

Úlohou spoločnosti Remmers GmbH v rámci projektu HelioClean® je vyvinúť funkcionalizovanú povrchovú úpravu s výrazne lepšou účinnosťou z hľadiska znižovania znečistenia ovzdušia. Využiteľným výsledkom je fotokatalyticky vysokoaktívna povrchová úprava Remmers HC NOX, použitá na diaľnici A1 pri Osnabrücku.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na: www.HelioClean.de

Projekt nemeckého spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum – FKZ: 03X0067C

Projekt „Studená keramika“ je realizovaný v rámci „Stratégie hightech“ nemeckého spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF) ako súčasť rámcového programu „Materiálové inovácie pre priemysel a spoločnosť – WING“ na tému „Nanotechnológia v stavebníctve – NanoTecture: Docielenie vyšších úspor zdrojov/energetických úspor a výkonov a nových funkcií pod vedením realizátora projektu Jülicha (PTJ).

Partneri: BASF SE, Remmers GmbH, Woellner GmbH & Co KG, Betonwerke Neu-Ulm GmbH & Co KG, Chemiewerk Bad Köstriz, Združenie nemeckých cementární, Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, Univerzita v Kasseli, FEhS – Ústav pre výskum stavebných materiálov, PigTek Europe GmbH

Obsahom projektu je vývoj chemicky odolných a vysokooderuvzdorných betónových produktov, betónových dielov a povrchových úprav pre oblasť odpadových vôd a ďalšie oblasti použitia s veľmi silným chemickým zaťažením a/alebo mechanickým namáhaním (trieda expozície XA3 a vyššie, XM3 a vyššie bez ďalších opatrení; špeciálne aplikácie), ako aj obzvlášť udržateľných, energeticky úsporných a nízkoemisných betónových konštrukcií s dlhou životnosťou.

Základom na dosiahnutie tohto cieľa je optimalizácia hustoty štruktúry až po nanometre s použitím špeciálne syntetizovaných nanočastíc a mikročastíc. Tie sa navyše chemicky a procesno-technicky modifikujú takým spôsobom, aby cielene mohli byť začlenené do matice stavebného materiálu. Navyše ako spojivový základ sa okrem iného používa aj granulovaná vysokopecná troska, ktorá je aktivovaná chemicky optimalizovanými alkalickými kremičitanmi (vodným sklom). Výsledné hydratačné produkty majú menej vápnika ako v prípade použitia portlandských cementov a matica prakticky neobsahuje portlandit, čo výrazne zvyšuje odolnosť voči kyselinám. Nanokryštalický SiO2 uvoľnený z granulovanej vysokopecnej trosky aktivovanej vodným sklom prispieva k ďalšiemu zhutneniu mikroštruktúry v spodnom rozsahu nanometrov. Celkovo sa tak dosiahne mimoriadna hustota materiálu s veľmi pevnou štruktúrou.

Vďaka účasti priemyselných partnerov zahŕňa projekt celý hodnotový reťazec zastudena tuhnúcich keramických hmôt, a to od výrobcov jednotlivých surovín cez vývojárov receptúr a výrobcov stavebných výrobkov až po používateľov. V rámci projektu budú vďaka úzkemu prepojeniu inštitucionálneho a priemyselného výskumu vyvíjané prototypy vo forme stavebných chemických produktov a betónových produktov, ktoré zodpovedajú stanoveným cieľom.

Cieľom spoločnosti Remmers GmbH je vedecký výskum spojivových systémov na povrchovú úpravu chemicky silno namáhaných stavebných materiálov. Receptúry by prevažne mali byť na anorganickej báze a oproti aktuálne používaným riešeniam by mali priniesť značné výhody.

Možnosti aplikácie takýchto povrchových úprav sú rôznorodé a týkajú sa tak ochrany nových stavieb, ako aj opravy tých poškodených. Na základe enormných potrieb Nemecka v súvislosti s investíciami do obnovy infraštruktúry odpadových vôd venuje spoločnosť Remmers Baustofftechnik GmbH mimoriadnu pozornosť vývoju systémov povrchových úprav pre oblasť odpadových vôd.

Projekt nemeckého spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výsku

Projekt „NanoLambda“ je realizovaný v rámci „Stratégie hightech“ nemeckého spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF) ako súčasť rámcového programu „Materiálové inovácie pre priemysel a spoločnosť – WING“ na tému „Nanotechnológia v stavebníctve – NanoTecture: Docielenie vyšších úspor zdrojov/energetických úspor a výkonov a nových funkcií pod vedením realizátora projektu Jülicha (PTJ).

Partneri: Bavorské centrum pre aplikovaný energetický výskum (Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V.) (ZAE Bayern), Remmers GmbH, Eckart GmbH

Cieľom tohto projektu je výskum a vývoj nových komponentov pre zatepľovacie systémy na báze nanoštruktúrovaných materiálov. Cielene sa pritom majú využívať fyzikálne účinky, ktoré sú založené na nanoštruktúre použitých materiálov, aby sa zvýšila efektivita tepelnoizolačných materiálov a ich povrchov pre použitie v stavebníctve.

V spoločnom projekte je spoločnosť Remmers poverená vývojom farieb s nízkymi emisiami (low-e farby), ktoré významne znižujú sálanie tepla z povrchov stavebných objektov.

Obzvlášť v prípade veľmi dobre izolovaných fasád môže povrchová teplota v dôsledku tepelného žiarenia do okolia, a to najmä počas chladných nocí, klesnúť pod teplotu vzduchu. To často vedie ku kondenzácii na povrchu fasády. V dlhodobom horizonte to najmä pri zatepľovacích systémoch spôsobuje napadnutie riasami alebo zelenanie fasád, čo vedie k zhoršeniu vzhľadu a taktiež k dlhodobému poškodzovaniu stavebných materiálov.

Zelenanie sa spravidla potlačí pridaním biocídnych látok do fasádnych povrchových úprav, pričom cieľom je vždy dosiahnuť najnižšiu možnú dávku. Pri použití farieb s nízkymi emisiami je vo veľkej miere možné upustiť od biocídov vo fasádnych povrchových úpravách, povrch s nízkou emisivitou znižuje vyžarovanie tepla do okolia, čo znižuje ochladenie povrchu a vedie k zníženiu kondenzácie.

Alternatívne je možné zredukovať kondenzáciu väčšou hrúbkou vrstvy omietky a tým aj zvýšením tepelnej kapacity vonkajšej vrstvy, ale tento účinok je významne menší než pri použití vhodnej farby s nízkymi emisiami.

Na dosiahnutie tohto cieľa boli vyvinuté kovové alebo polovodivé pigmenty, ktoré je možné integrovať do farby a ktoré v infračervenom spektrálnom rozsahu spôsobujú nízku emisivitu farby. Súčasne by farba vo viditeľnom rozsahu vlnových dĺžok mala mať farebný vzhľad, napríklad vytvorený farebnými pigmentami, ktorý nie je prekrytý IR aktívnymi pigmentmi. Cieľom je dosiahnuť emisivitu e < 0,4 pri maximálnom zachovaní farebnej neutrality.

Zodpovednosť spoločnosti Remmers v rámci projektu

Na základe svojho know-how je spoločnosť Remmers zodpovedná najmä za nasledujúce otázky:

  • Integrácia nových materiálov poskytovaných v rámci projektu do osvedčených systémov na zvýšenie ich trvalej udržateľnosti.
  • Zostavovanie receptúr nových materiálov poskytovaných v rámci projektu na vytvorenie nových systémov s príslušným dodatočným využitím.
  • Testovanie vyvíjaných produktov, podľa možnosti interne v spoločnosti Remmers (inak projektovými partnermi a prípadne aj nezávislými skúšobnými ústavmi).
  • Poradenská úloha pri vývoji nových surovín s požadovanými vlastnosťami.
  • Koordinácia projektových partnerov v oblasti vývoja surovín, zostavovanie receptúr a konečné využitie.

Projekt EÚ – referenčné č.: 260162

Výskumný projekt „3ENCULT“ bol spustený 1. októbra 2010 v rámci 7. výskumného rámcového programu Európskej únie. Koordinuje ho Európska akadémia v Bolzane (EURAC).

Celkovo 23 partnerov z rôznych európskych krajín vyvíja riešenia na zvýšenie energetickej účinnosti historických budov v mestách. Interdisciplinárny tím za zaoberá nielen aspektami klimatizačnej techniky a pohodlím pri bývaní a využívaní budov, ale predovšetkým záujmami ochrany pamiatok. Preto sú okrem partnerov pre výskum a vývoj do projektu zapojení aj vlastníci budov a miestne úrady pamiatkovej ochrany.

Partneri

European Academy of Bozen/Bolzano – Institute for Renewable Energy, The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture, Institute for Technology/Institute for Building Culture, Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e.V., University of Innsbruck – AB Bauphysik, OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED, Technical University Darmstadt, Chair of Building Materials, Building Physics and Building Chemistry, Bartenbach LichtLabor, Technical University Dresden (Institute for Building Climatology/Institute of Architectural History, Architectural Theory and Historic Preservation, Chair of Historic Preservation and Building Research/Centre of Expertise in Urban Regeneration), Municipality of Bologna, Passivhaus Institut Darmstadt, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna: (Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica – Department of Electronics, Computer Sciences and Systems/Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del Territorio – Structural, Transport, Hydraulic, Survey and Territory Engineering), ARTEMIS Srl, Gelbison Electronics S.r.l, GRUPO UNISOLAR, MENUISERIE ANDRE SARL, Remmers GmbH, ATREA SRO, youris.com, Local Governments for Sustainability, European Secretariat (ICLEI), Federation of European Heating and Air-conditioning Associations.