©

Technológie na sušenie

Od klasickej techniky sušenia po systémy vytvrdzovania žiarením

Rozsah postupov sušenia siaha od klasickej (fyzikálnej/chemickej) techniky sušenia po systémy vytvrdzovania žiarením. Podľa daného procesu lakovania sa musia použiť príslušné spôsoby sušenia. Remmers ponúka vysokoefektívne lakovacie technológie pre celé spektrum použitia.

Sušenie MOS

Pri sušení MOS sa prostredníctvom žiarenia s frekvenciou 2,54 GHz privádza energia do nadstavby na povrchovú úpravu, ktorá selektívne/špeciálne aktivizuje molekuly vody. Molekuly vody tak môžu opustiť film povrchovej úpravy a následne sa môžu prepraviť preč prostredníctvom dýzovej sušičky.

UV sušenie

Na sušenie pomocou ultrafialového svetla sú potrebné špeciálne materiály povrchových úprav s fotoiniciátormi vytvrdzované pomocou UV žiarenia, pričom po fyzickom sušení vodných produktov pomocou hore opísaných technologických zariadení sa povrch ožaruje UV žiarením, čo vyvoláva chemickú reakciu – proces zosieťovania. Klasické lampy na vytvrdzovanie sú gáliové alebo ortuťové žiariče.

LEC/LED sušenie

Pri sušení pomocou Low-Energy-Curing/Light-Emitting diódy ide o UV vytvrdzovanie so zníženou energetickou potrebou. UV materiály pritom tvrdnú pri menšom výkone žiariča, čím sa výrazne dajú znížiť náklady na energiu.

ESH sušenie

Pri ESH sušení ide o špeciálnu podobu sušenia a vytvrdzovania žiarením (s využitím elektrostatiky).

Sušiaci kanál

Sušička využívajúca okolitý vzduch je vhodná napríklad pre roštové vozíky s nepretržitou výmenou vzduchu a stúpajúcou teplotnou krivkou cca 25 °C – 30 °C v počiatočnej oblasti, 40 °C – 45 °C v strednej oblasti a cca 25 °C – 20 °C vo vychladzovacej oblasti. Príslušné doby taktov, príp. zotrvania profilového dreva s povrchovou úpravou v sušiacom kanáli sú závislé predovšetkým od aplikovaných hrúbok mokrej vrstvy.

IČ sušenie

Pri IČ sušení sa povrch s čerstvou povrchovou úpravou ožaruje príslušnými infračervenými žiaričmi, pričom voda v materiáloch povrchovej úpravy absorbuje žiarenie, premení ho na teplo, a preto sa vyparí. Výhodná by bola voľba kombinácie infračerveného žiarenia a sušenia okolitým vzduchom, aby sa dalo zaručiť efektívne presušenie príslušného materiálu povrchovej úpravy.

OIR sušenie

Pri tejto metóde sušenia sa používajú infračervené žiariče, ktorých emisné spektrum je cielene prispôsobené absorpčnej krivke uvoľňovaných prchavých zložiek lakov (cielené privádzanie tepla dovnútra vrstvy laku). Rozhodujúca výhoda tejto techniky sušenia spočíva v tom, že lak schne zvnútra smerom von rovnomerne, rýchlo a šetrne. V nadväznosti na ožarovanie sa prchavé zložky laku prepravia preč prostredníctvom dýzovej sušičky.