©

Pozoruhodné

Opatrenia v prípade poškodenia spôsobeného plesňami

Pred sanáciou plesní sa vždy musia vyjasniť a odstrániť príčiny, ktoré viedli k tomuto napadnutiu. Opatrenia prijímané v prípade škôd sa rozdeľujú na krátkodobé a dlhodobé.

Ak nie je možné ihneď začať s opatreniami na sanáciu, napadnuté miesta by sa prechodne mali ošetriť/dezinfikovať bez toho, aby sa rozvíril prach. Aj pri týchto dočasných opatreniach sa musia dodržiavať všeobecné ochranné opatrenia podľa nariadenia o biologických látkach!

Odstránenie príčin, ktoré viedli k rastu húb spôsobujúcich pleseň, je základným predpokladom pre úspešnú sanáciu. Stavebné škody sa musia odstrániť a používatelia priestorov musia byť poučení o tom, ako je v budúcnosti možné zabrániť rastu húb spôsobujúcich pleseň.

Čo je príčinou rastu plesní?

Príčinou rastu plesní je väčšinou zvýšená vlhkosť v danom stavebnom materiáli, resp. na jeho povrchu. Okrem „vlhkých stien“ v dôsledku nedostatočnej ochrany pred náporovým dažďom alebo „stúpajúca“ vlhkosť je častou príčinou nedostatočný štandard tepelnej izolácie na starých stavbách pri súčasnom znížení miery výmeny vzduchu v dôsledku stavebných úprav. Nové okná sa často zabudujú bez toho, aby sa zlepšila izolácia obvodových stien. To môže viesť k tomu, že stúpa vlhkosť vzduchu na povrchu stien a spôsobí sa rast húb spôsobujúcich pleseň. Pritom nemusí byť ani nutné, aby vznikal kondenzát, vlhkosť vzduchu cca 70 % už postačuje.

Hygiena a ochrana pri práci

Pred vypísaním súťaže objednávateľ musí zásadne vykonať prieskum predpokladaných, resp. existujúcich biologických pracovných látok (pozri nem. nariadenie o biologických látkach BioStoffV). Pri plánovaní času potrebného na stavbu sa musia zohľadniť obmedzenia času nosenia ochranných prostriedkov podľa smerníc združenia „Používanie prostriedkov na ochranu dýchacích ciest“ (BGR 190). Pred začatím prác odporúčame otázky ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci konzultovať s príslušným profesijným združením.

Všeobecné hygienické opatrenia pre činnosti s biologickými pracovnými látkami, keď nehrozí „žiadne zvláštne ohrozenie“

  • Podnikateľské úlohy podľa zákona o ochrane pri práci a nariadenia o biologických látkach
  • Hierarchia ochranných opatrení
  • Pracovno-lekárske preventívne prehliadky