©

Kvalita a životné prostredie

Naša politika kvality, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia pri práci

Myslenie a konanie v duchu trvalo udržateľného rozvoja

Nesieme mimoriadnu zodpovednosť za zachovanie životného prostredia a túto úlohu plníme tak, že každý na svojom pracovisku prispieva svojím dielom. Podpora a posilňovanie trvalo udržateľného rozvoja nášho podniku pre nás nie je len formalitou, ale tvorí základ pre konkrétne ciele vo všetkých oblastiach. Do roku 2025 chceme predovšetkým naďalej zlepšovať efektivitu využívania surovín a energetických zdrojov bez toho, aby sme pri tom znížili svoj výkon a kvalitu. Z hľadiska produktového sortimentu chceme na trhu presadiť výrobky novej kvality, ktoré budú spĺňať najvyššie štandardy z hľadiska ekológie a ochrany spotrebiteľa. Náš pokrok na tejto ceste budeme aj naďalej zverejňovať vo výročných správach.

Pre rodinný podnik stredostavovského charakteru, akým je spoločnosť Remmers, predstavuje plánované a transparentne riadené zlepšovanie trvalo udržateľného rozvoja ústredný cieľ podnikania, a preto je pevne zakotvené v podnikovej politike.

©

Trvalo udržateľné produkty

Značka Remmers [eco] stelesňuje zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi, ľuďmi a prírodou tak externe, ako aj v rámci firmy. Produkty s touto značkou kvality nájdete v celom sortimente spoločnosti Remmers.

Remmers [eco] je symbolom modernej, trvalo udržateľnej činnosti zameranej na budúcnosť a týka sa produktov a výroby, nákupu, výskumu a vývoja, ako aj logistiky a predaja.

Viac informácií

Míľniky integrovaného systému riadenia

V rámci Integrovaného systému riadenia uplatňovaného v spoločnosti Remmers nechávame svoje trvalé zlepšovanie sa každoročne skontrolovať nezávislými renomovanými audítormi. Trvalé zlepšovanie v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, ako aj ochrany zdravia pri práci máme certifikované už viac ako 25 rokov!

  • 1993: certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001 pre jednotlivé časti výroby,
  • 1994: certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001 pre celý podnik,
  • 1996: certifikovaný systém riadenia ochrany životného prostredia podľa EMAS III pre výrobný závod Bad Düben,
  • 1997: certifikovaný systém riadenia ochrany životného prostredia podľa EMAS III pre celý podnik,
  • 2000: certifikovaný systém riadenia ochrany životného prostredia podľa ISO 14001 pre celý podnik,
  • 2005: certifikovaný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS/BS 18001).

Aktuálne certifikáty na prevzatie

ISO 9001 (platí do 14. 9. 2018)

EMAS III (platí do 7. 12. 2020)

ISO 14001 (platí do 21. 12. 2019)

©

Podniková politika spoločnosti Remmers

Politika spoločnosti Remmers AG opisuje princípy a hlavné zásady riadenia kvality, ochrany životné prostredia a bezpečnosti práce a vytvára rámec pre stanovenie cieľov, ako aj hodnotenie miery ich dosiahnutia. S touto politikou utužujeme svoje požiadavky z hľadiska orientácie na zákazníka a trvalého zlepšovania všetkých podnikových procesov.

Kvalita produktov, konkurencieschopnosť, inovatívnosť, bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia sú základom budúceho vývoja nášho koncernu a tvoria nevyhnutný základ nášho úspechu. Spoločnosti v rámci skupiny Remmers ponúkajú inteligentné riešenia vďaka inovatívnym produktom a službám šitým na mieru. A vďaka dôveryhodným a spoľahlivým partnerstvám so zákazníkmi sa otvárajú príležitosti na úspech. Stredobodom našej aktivity sú zákazníci a ich spokojnosť, trvalé zlepšovanie nášho systému riadenia, predchádzanie úrazom a chorobám našich zamestnancov, trvalé zlepšovanie pracovných podmienok a ochrany zdravia a zlepšovanie vplyvu na životné prostredie, okrem iného aj vďaka hospodárnemu nakladaniu so zdrojmi.

Sledujeme dodržiavanie platných právnych požiadaviek týkajúcich sa našej činnosti v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia pri práci, ako aj ďalších nami stanovených záväzkov a pravidelne vyhodnocujeme mieru dodržiavania, resp. zabezpečenia zavedených postupov. Správanie sa pri prevádzkových poruchách a v prípade núdze je opísané v havarijných plánoch, v internej smernici o oznamovaní udalostí a v koncepte bezpečnosti. Neustále analyzujeme a kontrolujeme vplyv svojich aktivít na človeka a životné prostredie. Zameriavame sa pritom na testovanie a optimalizáciu našich produktov a výrobných procesov z hľadiska kvality a ekologickej bezchybnosti, minimalizácie škodlivých vplyvov na životné prostredie pri všetkých činnostiach a na hospodárne a šetrné zaobchádzanie so zdrojmi. Spoločnosti skupiny Remmers vedú otvorený a neustály dialóg s pracovníkmi, zákazníkmi, dodávateľmi, úradmi, susednými spoločnosťami a verejnosťou.

Zdokumentované zlepšenie nášho vplyvu na životné prostredie

Záväzok trvalého zlepšovania, a to aj s ohľadom na náš vplyv na životné prostredie, nie je pre spoločnosť Remmers len formalitou. Neustále vyhodnocujeme náš potenciál zlepšovania a každoročne si na základe týchto informácií stanovujeme ďalšie ciele. Opatrenia, ktoré následne prijmeme, vedú v ďalšom kroku k zdokumentovanému a trvalému zlepšovaniu nášho vplyvu na životné prostredie. Nájsť ich môžete v našom vyhlásení o ochrane životného prostredia.

Kvalita

Kvalita v spoločnosti Remmers nie je len dielom náhody, je to výsledok tímovej práce, kompetencie a starostlivého prístupu. Žiadna výrobná šarža neopustí závod bez mimoriadne dôkladnej kontroly. Zákazníci sú čoraz náročnejší, a to isté platí aj pre kontrolu šarží. Nie je v našom záujme dosahovať nižšie ciele so stále nákladnejšími nápravami, ale naopak, čím menej opráv, tým lepšia je situácia z hľadiska konzistentnej kvality výrobkov. To sa dá dosiahnuť len vďaka bezproblémovej interakcii všetkých styčných miest. Na náš koncept má v neposlednom rade veľký vplyv aj oddelenie predaja, a to prostredníctvom výkonnej siete odborných poradcov, ktorí úzko spolupracujú s priemyslom, remeselníkmi a domácimi majstrami.

industrial warehouse

Kvalita začína na oddelení nákupu pri výbere dodávateľov a surovín.

Employees in the laboratory

Pokračuje na oddelení výskumu a vývoja pri vytváraní a praktickom

A Remmers dbá na kvalitu aj vo výrobe. Spoločnosť Remmers priebež